Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 14 januari 1904

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 14 januari 1904

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommunal-
nämndens i Kloster socken
sammanträde i sockenstugan
den 14 Januari 1905.

Närvarande. undertecknad ordf. samt
ledamöterna C. A. Olsson, A. Jansson, A. Olsson
O. A. Neuman, Herm. Vännerdahl, Aug. Petters-
son, H. Engström, G. Sundkvist, Axel Andersson
och L. A. Karlsson.

§1.
Att justera protokoll valdes C. A. Olsson,
Hugelsta och Axel Andersson, Ånsöga.

§2.
Till kassaförvaltare och räkenskapsförare
för år 1905 valdes A. Ahlborg, Grönsta.

§3.
Till tillsyningsman vid Fattiggården för två
år valdes G. Sundkvist, Röksta.

§4.
Meddelades att gossen Oskar Bergkvist från Stensborg
n:o 11 född 1900 måst intagas å fattiggården på grund
af att modern, ogifta Maria Charlotta Bergkvist, blifvit
häktad och som hon äger hemortsrätt i kommunen
och saknar medel eller anhöriga så beslöt nämn-
den, att gossen tills vidare får stanna kvar i fattig-
gården.

§5.
Förre rättaren C. O. Lundberg från Odensala, hvilken har
gossen Frans Evald Larsson hos sig inackorderad
för 12 kr. i mån, begärde att från den 1 Februari i
år, få denna summa förhöjd till 15 kr. i månaden
och blef hans begäran af nämnden beviljad.

§6.
Fors sockens kommunalnämnd begärde ånyo att
Klosters kommun måtte ansvara för alla kostnader
för gossen Karl Erik Larsson, hvilken är
intagen å Idiotanstalten i Strängnäs, men
som Fors kommun redan utfärdat ansvarsförbin-
delse, och gossens fader ännu ej har hemorträtt i
Kloster så afslog nämnden deras begäran.

§7
Upplästes Konungens Befallningshafvandes utslag i må-
let med Fors socken hvarigenom Klosters kommun å-
dömts att till Fors utgifva alla kostnader för så väl
lasaretts- som fattigvård för hustrun Hilda Kristina
Hult och hennes fem minderåriga barn,
Nämnden beslöt att så fort som möjligt afhämta
familjen till fattiggården.

§8.
Föredrogs Eskilstuna stads fattigvårdsstyrelses, hos
Konungens Befallningshafvande, gjorda ansökan om
åläggande för Kloster att ersätta dem med 1 Krona
om dagen för skomakaren Erik August Malmkvist
hvilken är intagen å stadens fattigvård. Polisupp-
syningsman Hammarin, hvilken blifvit anmodad
att hålla förhör med Malmkvist, framlämnade en
skrifvelse, hvari framgick, att Malmkvist ej har
vistats i Kloster under sådana förhållanden, att
han där äger hemortsrätt, hvadan nämnden beslöt
att bestrida krafvet.

§9.
Affordrade förnyad förklaring i det af Kjula fattig-
vårdsstyrelse hos Konungens Befallningshafvande
gjorda yrkande om åläggande för Kloster att er-
sätta dem lämnadt understöd till f. rätt. Sven
Alfred Eriksson vid Rosenhäll, samt att oför-
dröjligen afhämta familjen, så beslöt nämnden
att godkänna det till mannen utgifna under-
stödet af tillsammans 18 kr. & 70 öre, men bestreds
att afhämta familjen på den grund, att mannen
aflidit och att läkarebetyg saknades för hus-
trun.

§10.
Från skolrådets ordf. i Kloster hade inlämnads en
skrifvelse af följande innehåll:

För befordrande af ordentligare skolgång inom
Klosters församling får jag härmed å skolrådets
vägnar anhålla, att Kommunalnämnden måtte
utse särskilda personer och i synnerhet skol-
rådsledamöter, hvilka få i uppdrag att ur för-
samlingens s. k. mat- och polettkassa omedelbart
och genast anordna erforderliga medel för anskaf-
fandet af skodon till fattiga barn för att bevista
skolan. Likaså vill skolrådet fästa Kommunal-
Nämndens uppmärksamhet därå, huruvida icke
en del af hundskattemedlen kunde användas
för samma behjärtansvärda ändamål.

Kommunalnämnden beslöt att distriksledamö-
terna vid dylika fall äger rätt att anskaffa
skodon och böra Lärare och Lärarinnor genast
underrätta distriksledamöterna när fattiga
barn, i brist på skodon, uteblifver från skolan.

§11.
Till ledamöter i fattigvårdsdistrikten valdes:

1 distriktet H. Engström, Tunafors.
Aug. Pettersson, Hannelund
Herm. Vännerdahl, Jennydal
O. A. Neuman, Olofsberg.

2:dra distriktet Axel Andersson, Ånsöga
C. A. Olsson, Hugelsta

3:dje distriktet Alb. Jansson, Skensta
Aug. Karlsson, Ärsta

4:de o 5:de distriktet G. Sundkvist, Röksta
A. Olsson, Slagsta

§12.
Upplästes utdrag ur Helsovårdsnämndens i Eskils-
tuna protokoll af den 6 Dec. 1904, hvari begärdes
8 kronor i förlossningskostnad för hush. Johanna
Sofia Andersson och beviljades att utbetala nämnda
belopp emedan hush. Andersson äger hem-
ortsrätt i socken samt saknar medel att själf er-
sätta densamma.

§13.
Järnarbetaren Viktor Hedlund från Karlslund
n:o 2 å Kloster född den 22 mars 1880, hvilken enligt
läkareintyg af den 7 Jan. 05 lider af lungtuberkulos
och är oförmögen att genom arbete försörja sig, be-
gärde ett understöd af 12 kr. i mån. från den 1 Fe-
bruari i år. Som mannen är i saknad af egna me-
del och enligt prästbetyg af den 14 Jan. 05 äger hem-
ortsrätt i kommunen, så beviljades hans begäran.

§14.
Polisuppsyningsman Hammarin inläm-
nade en skrifvelse hvari anhölls att Nämnden
måtte hyra rum innom Tunafors samhälle
för familjer att flytta in i när smittosam sjuk-
dom inträffar och desinfektion är nödvändig
i deras egen bostad. Kommunalnämnden beslöt
att bordlägga skrifvelsen till nästa samman-
träde, och skulle distriksledamöterna göra
undersökning i saken.

§15.
Till statdrängen Alfred Johanssons från Skiftinge
son som skall börja skolan beviljades ett par
skodon och skola medlen därtill uttagas ur
hundskattekassa.

§16.
Till målaren F. E. Lindstrand vid Sahl som
har 8 minderåriga barn beviljades 2 par sko-
don till hans barn som gå i skolan. Det
uppdrogs åt ledamoten Karlsson, Ärsta att
anskaffa desamma och skall medlen uttagas ur
af hundskattekassan.

§17
Axel Andersson i Ånsöga begärde under-
stöd åt änk. Anna Falk från Kvinnersta,
men som hennes son är fabrikör i Eskilstuna
ansåg Nämnden att han är skyldig att försörja
sin mor, hvarför hennes begäran tills vidare af-
slogs. Det uppdrogs åt ledamoten Axel Andersson
att till nästa sammanträde göra sig underrättad
om förhållandet.

Som ofvan
/A, Ahlborg,/
ordf.

Justeradt:
/Axel. Andersson/
/C, A, Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 14 januari 1904,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105726.

Personrelationer