Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 14 februari 1903

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 14 februari 1903

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommu-
nalnämdens i Kloster socken
sammanträde i sockenstugan den
14 Februari 1903.

Närvarande undertecknad ordf. Samt Herrar
ledamöter Edv Olsson, Aug. Pettersson, G. A.
Svensson, C. Sundkvist, C. Zakrisson, Aug
Carlsson, Hilmer Engström; Axel Andersson
och A Ahlborg och A. Sahlin hade anmält laga förfall

§1.
Föredrogs Eskilstuna stads fattigvårdsstyrelses
hos Konungens Befallningshafvande gjorda
ansökan om åläggande för Kloster att
ersätta dem för ogifta Pig. Lovisa Karolina
Jansson, som vore intagen på fattigvårds-
inrättningen, med En krona om dagen
för henne från den 10 Dec 1902; och för
hennes nyfödda barn med 50 öre om
dagen från den 31 Dec 1902. alt till
dess båda voro från fattigvårdsinrättningen
utskrifna; nämden beslöt godkänna hemorts-
rätten, samt ersättning af 1 krona om dagen
för henne, men bestred att ersätta något
för det nyfödda barnet, emeda detta icke
kunde kosta fattigvården ett enda öre i
underhåll. då det lifnärde sig från
moderns bröst.

§2.
Föredrogs Thorshälla stads fattigvårdsstyrel-
ses hos Konungens Befallningshafvande
gjorda ansökan, om åläggande för Klos-
ter att ersätta dem den 29 Jan. lemnadt
understöd till arb. Joh. Aug. Jansson. Grandin.
och hans familj med Tio kronor, jemte
hvad som möjligen ytterligare kunde
komma att påkostas, nämden beslöt bestrida
Krafvet emedan sökanden icke styrkt
att Grandin saknade egna medel,
samt underhåll och vård af annan.

§3.
Enkan Aspelin. företrädde och begärde att
få sitt understöd ökadt till Tolf kronor.
i mån. samt att få Tio Kronor i
hyreshjelp för första kvartalet. nämden
beviljade henne 12 kronor i mån från
1:sta mars. samt 10 kronor i hyreshjelp.

§4.
Soldat Storm Ärna hade hos distriksleda-
moten Edv. Olsson. Glömsta anhållet om
bidrag till skodon för sina barn under
skolgången, då distriksledamoten icke
ansåg sig kunna tillstyrka bifall till
detsamma, så aflsogs framställningen.

§5.
Till. Hustrun Hilda Cristina Hult. från Duf-
näs beviljades på grund af att mannen
hade rymt. samt hon hade fem minder-
åriga barn; och hon sjelf vore sjuk
lig, enligt företett läkarebetyg. ett till-
fälligt understöd af Tio (10) kronor.
familjen hade inflyttat hit i församlingen
den 22/11 1901. hvadan hemortsrätten
vore här i socken.

§6.
Att justera detta protokoll valdes Hilmer
Engström och A. Pettersson.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeras
/Aug Pettersson/
/Joh, H, Engström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 14 februari 1903,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105724.

Personrelationer