Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 14 december 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 14 december 1894

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommu-
nalnämdens i Kloster Socken
sammanträde i fattiggården
den 14 Dec,1894

Närvarande undertecknad ordf.samt Herrar ledamö-
ter O.Andersson,Nils Jansson,P.G.Andersson,
And.Larsson,P.Larsson,And.Eriksson,O.Eriksson.
Aug.Eriksson,J.J.Jansson,samt i st.f.E.G.
Engström Gustafslund suppleanten G.W.Eriksson
Stjernholm.

§ 1.
Anders Perssons enka beviljades 4 kronor i mån
från 1 januari till 1 juli nästa år dessutom begärde
hon två (2)kronor till jul och beviljade
nämden henne detta

§ 2.
Fredrikssons enka Hallingelund beviljades två
(2)kronor i mån för nästkommande
halfår.

§ 3.
enkan Charlotta Pettersson Hällstugan beviljades
Tre 3 kronor 50 öre i mån.för nästkom-
mande halfår.samt skulle hon till Jul erhålla Fyra 4 kronor.

§ 4.
enkan Fredrika Andersson Haga beviljades
Fem (5)kronor i mån för nästkommande
halfår.

§ 5.
Björklunds barn beviljades för nästkommande
halfår Fyra (4) kronor i mån.

§ 6.
till flickebarnet Gerda Elisabeth från Helgesta
beviljades Tre (3) kronor i mån för
nästa halfår.

§ 7.
till flickebarnet Anna Malmsten hos Smeden
C.Malmsten Ömanstorp beviljades Fem (5)
kronor i mån för nästa halfår.

§ 8.
till f.d.arb And.Svensson vid Hagnesta Soldattorp
beviljades 4 kronor i mån för nästa halfår.

§ 9.
till enkan Maria Lovisa Andersson Kumla
med fyra minderåriga barn,beviljades för näst-
kommande halfår Fem (5) kronor i mån.

§ 10.
företeddes en räkning på uppfostringsbidrag för
pig Anna Sofia Jonssons oäkta barn Carl Linus
utgörande Tio (10)kronor;och beslöts att denna
kostnad skulle i sin helhet utbetalas-

§ 11.
för flickebarnet Elsa Maria Molander utackor-
derad hos C.A.Molander i Eskilstuna,har
förut betalts 10 Kronor i mån,men ingick Molan-
der nu på nämdens beslut.att för nästkom-
mande halfår taga henne för Åtta (8) kronor
i mån.

§ 12.
för anskaffande af materialer samt för ar-
betskostnaden för uppsättning af ett skaffe-
ri i gamla fattighuset skulle betalas Tjugu
20 kronor 67 öre enl.företedd räkning.

§ 13.
f d.statdrängen C.O.Lindblom från Ånsöga.
soldattorp.anhöll om understöd med anledning
af att han genom förevisadt läkarebetyg vore
behäftad med sjukdom i fötterna och derige-
nom oförmögen att försörja sig,hustru;och sina
två minderåriga barn,nämden beviljade
honom för denna anledning ett understöd af Tio
10 kronor,men som han inflyttat hit från
Eskilstuna sistlidne vår,der han varit
bosatt sedan hösten 1892,och följaktli-
gen der egde hemortsrätt,beslöts att hos
Konung.Bef.Hafvande göra ansökan om
åläggande för nämde samhälle att åter-
betala icke allenast det nu lemnade under-
stödet;utan äfven allt hvad som vidare
kunde komma att här behöfva utgifvas
enl. 1§ gällande fattigvårdsförordning.

§.14
Att justera detta protokoll utsågos Herrar
Olof Andersson Röksta och P.G.Andersson
Måsta.

Som ofvan.

/Aug,Olsson,/

Justeradt

/P,G,Anderson/
/Olof Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 14 december 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105722.

Personrelationer