Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 14 april 1900

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 14 april 1900

Anmärkning

Protokoll hållet vid kom-
munalnämdens i Kloster
socken sammanträde i
Sockenstugan den 14 April 1900

Närvarande undertecknad ordf samt Herrar
ledamöter J Engström Aug Olsson E Hagberg
C F Lindkvist Wikt Anderson Aug Holmgren
Axel Anderson Edv Olsson A Ahlborg

§.1
Enkan Lovisa Johanson från Helgesta företrädde
med begäran om understöd men afslogs hän-
nes begäran af anledning att upplyst blifvit
att han hade barn som erbjudit sig taga vård
om hänne

§2
Enkan Anna Nylander från Öhmanstorp hvilken
förut åtnjuter fattigunderstöd företrädde med
begäran om ytterligare tillfälligt understöd af
10 Kronor som af nämden beviljades

§.3
Föredrogs en skrifvelse från fattigvårdsstyrelsen
i Upsala angående gossen Edvin Carlsson
hvari nämde fattigvårdsstyrelse hemstälde till
fattigvårdsstyrelsen i Kloster om ej skäl vore
afhämta gossen, men beslöt nämden, att som
tiden nu ej vore lämplig och afgiften billig
låta honom tills vidare kvarstanna

§.4
Nämden beslöt att en instruktion för helsovårdstill-
syningsmannen borde uppsättas och utsåg
nämden Herr Fabrickör J Engström och under-
tecknad att till nästa sammanträde inkom-
ma med förslag dertill

§5
Nämden beslöt att till Enkan Anna Charlotta
Pettersson från Grönsta för ett halft år räknadt
från 1 Maj lemna ett hyresbidrag af 25 Kronor

§.6
Till besigtningsmän att tillsammans med veder-
börande verkställa besigtning å hus och lokaler vid
sommarluststället Djurgården valdes C Olsson
Hugelsta och A Ahlborg Grönsta

§7
Som ledamoten C Zakrison från samman-
trädet uteblef utan att suppleant tillstädes
kom fälldes han att till komunens kassa
böta 2 kronor

§.8
Att Justera detta protokoll utsågs ledamö-
terna J Engström och Aug Olsson

Som ofvan
/C, A, Olsson/

Justeras
/Joh Engström/
/Aug Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 14 april 1900,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105718.

Personrelationer