Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 13 oktober 1906

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 13 oktober 1906

Anmärkning

Protokoll, fördt vid
Kommunalnämndens
i Kloster socken sam-
manträde i Sockenstu-
gan den 13 Oktober 1906.

Närvarande undertecknad Ordf. samt
ledamöterna Aug. Pettersson, H. Vän-
nerdahl, Aug. Karlsson, Alb. Jansson,
Arvid Olsson, Axel Andersson, C. G. Sund-
kvist och C. A. Olsson, Hugelsta.

§1.
Till justeringsmän för dagens protokoll
valdes C. G. Sundkvist och Axel Andersson.

§2.
Det uppdrogs åt Ordf. och tillsyningsmännen
att utanordna nödvändiga kläder och sko-
don till änk. Anna Sofia Pettersson och
hennes två minderåriga barn vid fattiggår-
den, hvilka, enligt föregående beslut, fått
tillstånd att afflytta till Vest Tärna i Vest-
manland. Vidare beslöts, att kommunen
bekostar resan till Tärna station.

§3.
Arbetaren Axelsson i Eskilstuna, hvilken
i dagarna flyttar till Askersund, anmälde
genom hustrun, att han haft flickan Ester
Matilda 14½ år, dotter till änk. Matilda
Pettersson vid fattiggården, hos sig utan
ersättning och vore han villig att taga flic-
kan med sig och försörja henne om kom-
munen ville bidraga med hjälp till kläder.
Nämnden beslöt, att lämna ett bidrag af
25 kr. som samma dag betalades och med
vilkor att flickan vårdas och försörjes
tills hon fyllt femton år.

§4.
Änk. Augusta Lindblom, 31 år, från Sofiedal
i Kloster och bosatt här i 4 år, anhöll om un-
derstöd emedan hon enl. läkarebetyg led
af lungsjukdom och var oförmögen att genom
arbete försörja sig och ett 5 års barn. Det upp-
lystes, att hon för närvarande erhöll 10 kr. i vec-
kan i sjukhjälp, men skulle denna hjälp efter
Jul nedsättas till 5 kr. Hon anhöll om under-
stöd af 10 kr. i mån. fr. 1 Nov. i år. Det
uppdrogs åt Aug. Pettersson och H. Vännerdahl
att göra undersökning om verkligt behof af
understöd förelåg och därefter inkomma
med förslag.

§5.
Änk, Matilda Karlsson, 42 år, från Sjölunda
med 1 barn, anhöll om understöd, emedan
hon på grund af sjukdom var oförmögen,
att genom arbete försörja sig och barnet.
Det blef vid sammanträdet kändt att hon
saknade egna medel och i stort behof af
understöd, hvarför hon samma dag er-
höll 8 kr. samt därefter 8 kr. i mån. från
och med den 1 Nov. i år.

§6.
Upplästes en skrifvelse från Hilmer
Engström däri tillkännagafs att han
nödgats begära sig i konkurs och anhöll att
till Nämnden få öfverlämna nyckeln till
det skrin, hvari kommunens värdehandling
äro förvarade, samt att blifva entledigad
från ledamotskapet i Nämnden. Det upp
drogs åt Herm. Vännerdahl att emottaga
nämnda nyckel.

§7.
Företeddes en räkning från Fru Sandberg
å 13 kr. förlossningskostnad m.m. för C. V.
Petterssons hustru från Sjölunda i Kloster s:n.
Det uppdrogs åt Aug. Pettersson, att under-
söka om ofvannämnda C. V. Pettersson
saknade medel till räkningens gäldande.

§8.
En räkning från Vilh. Hammarin å 7.65 kr.
för ett munstycke m.m. till decinfektions-
sprutan företeddes och godkändes.

§9.
Följande utgifts- och inkomstförslag upprätta-
des och beslöts att öfverlämna till Eskilstuna
stad i och för uppgörande af gemensam
stat för hela församlingen för år 1907
med anledning af införlifningen.

{Utgifter.}

Räntor och amorteringar:
Till järnvägslånet 960.-
Till Folkskolelärarnes pens. inrättn. 1563.08 2.523.08
{Aflöningar m.m.}
Fjärdingsman 700.-
Polisuppsyningsman 500.-
Hälsovårdstillsyningsman 200.-
Barnmorskan 100.-
Tillsyningsmän vid fattiggården 100.-
Löner till föreståndaren och tjän-
stefolk vid fattiggården samt kost 2.000.-
Legodagsverken 25.-
Utskylder 300.-
Underhåll af hus och inventarier 1.000.-
Underhåll af 45 st. hjon à 40 öre pr. hjon o dag 6.570.-
Understödstagare utom fattiggården 3.000.-
Hospitalafgifter 300.-
100 fmn. ved à 9.00 900.00
Annonsering 150.00
Belysning vid Tunafors 200.00
Beräknad afkortning 2.000.-
Tpt. 16.645.- 2.523.08

Tpt. 16.645.- 2.523.08.
Beräknad brist i kassan vid
årets slut på grund af för låg uttaxering 4.000.-
Oförutsedda behof 1.000.- 21.645.-
Kronor 24.168.08

{Inkomster.}
Beräknade af fattiggården 3.200.-
Räntor 700.-
Barnhemskassans räntemedel 675.-
Andel af brännvinsmedel 1.200.-
Kronor 5.775.-

På grund af att Klosters kommun från och med
1 Januari 1907 införlifvas med Eskilstuna stad,
kunde ej uttaxering pr. fyrk föreslås för socken
ensamt. utan blifver det i öfverenstämmelse
med stadens förslag.

§10.
Herm. Vännerdahl anmälde att han måst
utanordna ett par skor till änk. Maria Karls-
sons son Olof Bertil emedan han ej kunde
bevista skolan på grund af bristande skodon.
Åtgärden godkändes.

§11.
Aug. Pettersson anmälde, att han för liknande
ändamål måst utanordna ett par skor till John
Hellkvist från Tunafors och 1 par till Ester
Gustafsson från Furuhäll, som godkändes.

§12.
Ledamoten O. A. Neuman var från-
varande med giltigt skäl.

§13.
Vid Nämndens sammanträde den 7 Juli
i år dömdes Arvid Olsson i Slagsta och Aug. Karls-
son i Ärsta på grund af frånvaro, att böta 2 kr.
hvardera till kommunens kassa. Det upplystes
nu att de hade laga förhinder till det ifrågavaran-
de sammanträdet hvarför det beslöts att böterna
ej skulle utkräfvas.

Som ofvan.
/A, Ahlborg./

/Axel. Andersson/
/C, G, Sundqvist/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 13 oktober 1906,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105717.

Personrelationer