Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 13 oktober 1900

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 13 oktober 1900

Anmärkning

Protokoll hållet vid komu-
nalnämdens i kloster socken
sammanträde i Sockenstu-
gan den 13 Oktober 1900

Närvarande undertecknad ordförande samt
Herrar ledamöter J Engström Aug Olsson E
Hagberg C Zakrison Wikt Anderson Aug
Holmgren Axel Anderson Edv Olsson och
A Ahlborg

§.1
Nämden beslöt att kostnaderna för begrafning
och kista till Anders Persons Enka skulle ut-
betalas med tillhopa 13 Kronor och 54 öre emedan
det upplystes att hon vid dödstillfället saknade
någon som helst tillgång till kostnadernas betäckande

§.2
På derom framstäld begäran beslöt nämden
tilldela Enkan Charlotta Petterson boende
vid Grönsta ett hyresbidrag af 10 Kronor som
skulle utbetalas den 1 November

§.3
Rättaren Janson från Hvilsta begäran att
komunen måtte bekosta hospitalsvård åt en
hans sinnessjuke son kunde ej för närvarande
af nämden bifallas emedan ej kändt vore
huruvida han ej sjelf vore mäktig bekosta
utgifterna för sonens vårdande å hospitalet

§.4
Fröken Israelssons begäran att hon måtte få
inköpa en del mark från Balsta belägen invid
Öhmanstorp kunde ej af nämden för närvaran-
de bifallas utan uppsköts ärendet till ett
kommande sammanträde då närmare ut-
redning af frågan kunde erhållas

§.5
Föredrogs en skrifvelse från Polismannen Ham-
marin hvari anmäldes att nedanmämde per-
soner hafva upplag af latrin och illaluktande
afskräden i närheten af allmän farled och näboende
personer nämligen arrendator Fru Oxel Eskils-
tuna Norra Södermanlands Järnvägsaktiebolag
Arrendator Herr C H Bergstedt Kungsladugården Fre-
drikson Helgesta samt Petterson Wallby, och beslöt
komunalnämden ålägga ofvannämde personer
att vid vite af 20 Kronor genast efter delfående
af nämde beslut öfvertäcka sina upplag med
jord eller halm så att ej lukt sprides, samt
lägenhetsegarne Herrar Erikson Lindblom och Petter-
son vid Wallsta i Kloster socken att vid samma
vite åläggas att ej vid sina gårdar utslå
latrin och afskräden invid vägarna samt att
sednast innom fjorton dagar efter delgifvande
af detta beslut hafva förskaffat sig lårar för
uppsamlande af sopor och afskräden så att
renhållningen ombesörjas på föreskrifvet sätt

§.6
Föredrogs handlingar i fattigvårdsmål angående
Enkan Sofia Albertina Forsbärg hvari Fors socken
yrkade ersättning för hännes vård å dess fattiggård
men som upplyst blifvit att hon ej inom Klo-
ster socken vistas under sådana förhållanden
att hon här kunnat förvärva hemortsrätt beslöt
nämden att krafvet skule i sin helhet bestridas

§.7
Nämden godkände ledamoten Herr J Engströms
åtgärd att tilldela arbetaren Gustaf Johanson
från Löfhagen ett tillfälligt understöd af
5 Kronor

§.8
Nämden beslöt på tillstyrkan af ledamoten E
Hagberg att Enkan Hallberg vid Årbylund
skulle å fattiggården intagas och att hän-
nes tillgångna skulle af komunalnämden
omhändertagas, samt att om sig så göra läte
för komunens räkning uthyra det rum
hon vid Årbylund disponerar till sin död

§.9
Upplästes följande förslag till utgifts och inkomst-
stat för komunen för nästkommande år

{Utgifter}

{Ränter och amorteringar}
Till Järnvägslånet 926.00
Till Folkskollärarnes Pensionsinrättning 1,563.08
Till E Erikson Ånsöga 500.00 - 2989.08

{Aflöningar}
Till Fjerdingsman 500
Till Polismannen 500
Till Helsovårdstillsyningsman 200
Till Brandrotemästaren 35
Till Uppbördsman till Presterskapet 75
Till Löner till tjenstfolket samt kost 1500
Till Legodagsverken 150
Till Sekreteraren 500
Till Porto och Skrivmateriel 25
Till Utskylder 270
Till Presterskapets Jura stole 75
Till Underhåll af inventarier 300
Till Hyra för arrestlokalen 125
Till Underhåll af 50 Hjon a 40 öre 7300
Till Fem barn på Barnhemsfonden 675
Till Understödstagare utom fattiggården 2000
Till Hospitalsafgifter 360
Till 40 famnar ved 400
Till Anonsering 100
Till beräknad afkortning 1000
Till Oförutsedda behof {2,082 13 - 18,172 13}
Sma Kronor 21,161,21

{Inkomster}
Af Klosterström 1017,25
Af Ränta a Järnvägsmedlen 856 00
Af Bränvinsmedel 500
Af Fattiggården 3200
Barnhemskassans räntemedel 600
40,508 fyrk a 37 öre {14987 96}
Sma Kronor 21,161 21

§.10
Med anledning af derom gjord framstälning beslöt
nämden att någon räntehöjning i komunens
kassa för närvarande ej skulle göras utan
skulle ärendet tills vidare uppskjutas och ifall
räntestegringen fortfore skulle räntorna fram-
deles höjas

§.11
Att Justera detta protokoll utsågs Herrar C
Zakrison Skensta och Wikt Anderson Gerdtre

Som ofvan

/C,A, Olsson/

Justeradt

/Carl Zachrisson/
/Vikt.Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 13 oktober 1900,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105716.

Personrelationer