Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 13 mars 1886

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 13 mars 1886

Anmärkning

Protokoll,hållet vid Kommunal-
Nämndens i Kloster Socken sam-
manträde i Sockenstugan den 13
Mars 1886.

N:de: undertecknad ordförande samt
Herrar N.Werner C.O.Olsson,G.
Abrahamsson,J.P.Söderqvist,C.Olsson
L.E.Olsson,A.Larsson,O.Andersson
och C.Wallin.

§1.
föredrogs Westerås Stads fattigvårdsStyrelses ansökning
att Kloster Socken måtte åläggs ersätta det till trädgårds
mästaren Olof Pettersson lemnade understöd;i hvilket
mål förekommer att Konungens Befallningshafvande i Länet
år 1871 genom utslag,som,vunnit laga kraft ådömt
Kloster Socken att ersätta då till nämnde Pettersson
lemnadt understöd,Samt att O.Pettersson är född
år 1808,hvadan han sedan dess icke kunnat förvärf
va ny hemortsrätt;på dessa skäl beslöts att beloppet
af den lemnade räkningen skall utbetalas af Kommu-
nens medel,samt i afgifvande förklaring erkännas
det gjorda krafvet.

§2
Nämnden beslöt,i anledning af derom gjord framställ
ning,att den nu varande sköterskan i fattighuset skall
likasom den föregående erhålla 7 Kronor för inköp
af ett par skor.

§3.
Med afseende å det från Eskilstuna Kungsladugård utgå-
ende belopp till Kommunalutskylder och lösen för
tionde Spanmål och Smör till presterskapets aflöning
för år 1885 beslöt nämnden anmoda Ordföranden
att i Herr O.Olssons konkurs behörigen bevaka
särskildt afgifterna till presterskapets aflöning.
och särskildt Kommunalutskylderna med yrkan
de,att alla afgifter och utskylder,som utgå
från den fasta egendomen,skola utfalla
med förmånsrätt.

§4.
Beslöts att lemna ledamoten L.E.Olsson i uppdrag att
på lämpligt sätt låta försälja aflidne maskinesten
C.Edlunds efterlemnade bo.

Samma dag uppläst och godkändt

/J,E,Olsson,/

/O,L,Andersson/

/C,Wallin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 13 mars 1886,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105712.

Personrelationer