Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 13 maj 1905

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 13 maj 1905

Anmärkning

Protokoll fördt vid Kom-
munalnämndens i Klosters
socken sammanträde i
Sockenstugan den 13 Maj 1905

Närvarande undertecknad ordf. samt leda-
möterna H. Engström, Aug. Pettersson,
Herm. Vännerdahl, O. A. Neuman, Aug.
Karlsson, Alb. Jansson, Arv. Olsson, C. G.
Sundkvist, Ax. Andersson, och C. A. Olsson.

§1.
Att justera protokollet valdes Axel Andersson
och C. G. Sundkvist.

§2.
Vid förra sammanträdet företrädde förestån-
daren Persson och begärde löneförhöjning
för i år med 200 kronor. Frågan bordlades till ett
kommande sammanträde. Å sammmanträdet i
dag beslöt Nämnden att vid blifvande kom-
munalstämma tillstyrka 100 kr. förhöj-
ning för innevarande år.

§3.
Föredrogs A. Sahlins lånehandling ur kom-
munens kassa. R. Friberg i Rosenhäll hade
anmälts som borgesman i st. för Forsberg
och blef densamma af Nämnden antagen.

§4.
Lasarettskostnad 2.50 för sliparen Aug. Karlsson
godkände Nämnden till utbetalning och skall
medlen tagas ur Lasarettsfonden.

§5.
Upplästes en från Aug. Olsson i Kvinnersta
inlämnad skrifvelse hvari Revisorer och Kom-
munalnämnd klandrades för det att anmärk-
ningar förekommit öfver förra årets räkenska-
per. Nämnden fäste ej någon uppmärksamhet
vid skrifvelsen, utan lades densamma till
kommunens handlingar enligt Olsson egen
önskan.

§6.
En räkning från Landegrens å kr. 2.50 för skjuts
till Torshälla Epidemisjukhus med Vilhelm Berg-
ströms barn blef af Nämnden godkänd.

§7.
K. A. Borgström fr. E.tuna anhöll om ett lån
af Tvåtusen kronor ur kommunalkassan, men
som gården ännu ej är uppbyggd och taxerings-
bevis saknas kunde hans ansökan ej bifallas.

§8.
A. G. Eriksson från Ryningsberg i Kloster
anhöll om ett lån å Tvåtusen kr. Nämnden
afslog hans begäran på den grund att gården
ej är taxeringsvärderad till högre belopp än
3,000 kronor.

§9.
Meddelades att Smerglaren Adolf Fredrik Öllers
barn Elna Fredrika född 27/10 1892 och Vilhelm
Ferdinand född 3/4 1897 från Karlsborg i Klosters soc-
ken måst den 13 sistl. april intagas å fattiggården emedan fadern
saknade bostad och för ett oordentligt lefnads-
sätt. Nämnden beslöt att Eskilstuna stad skulle
sökas för kostnaden, 75 öre om dagen för hvardera emedan mannen synes
äga hemortsrätt därstädes.

§10
Smidesarbetaren Johan Hilmer Johansson
från Furuhäll i Klosters socken anhöll om bi-
drag af 75 kronor i och för en badkur vid Bie.
Enligt uppgift har han varit sjuk under hela
vintern och till följd däraf i knappa omständigheter
och af läkarebetyget framgick att han var i stort
behof af en badkur, hvadan Nämnden beviljade
honom 50 kronor.

§11.
Det hade kommit till Nämndens kännedom, att
en del hundägare undandragit sig hundskatt
för innevarande år. Det uppdrogs åt Hammarin
att uttaga resterande hundskatt och skall hund-
ägare dessutom erlägga 2 kronor i uppbörds-
provision för hvarje hund, och tillfaller denna provision
Hammarin.

§12.
Emedan hjonens antal vid fattiggården be-
tydligt ökats under året och det till följd
däraf är ganska trångt därstädes beslöt Nämn-
den, att en del barn skulle utackorderas och
uppdrogs det åt ordf. att därmed ombestyra.

§13.
Ledamoten Aug. Pettersson anhöll om förhöj-
ning af understödet från 5 till 8 kronor i mån.
att utgå fr. 1 Juni för Karin Karlsson från
Nytorp, emedan hon är vid hög ålder och oför-
mögen till arbete. Nämnden biföll hans
begäran.

§14.
Ledamoten Sundkvist anmälde att han ut-
anordnat 2 par kängor till statdrängen
Björklund fr. Skiftinge, hvilken har
5 minderåriga barn. Nämnden godkän-
de hans åtgärd och skall medlen därtill
uttagas af hundskattekassan.

Som ofvan
/A, Ahlborg,/

/C, G, sundqvist/
/Axel. Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 13 maj 1905,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105711.

Personrelationer