Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 13 juni 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 13 juni 1896

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommunalnäm-
dens i Kloster socken sammanträde
i Sockenstugan den 13 Juni 1896

Närvarande undertecknad ordf. samt herrar le-
damöter Joh Engström, P. Larsson, G. W. Eriksson.
Axel Andersson, And. Eriksson. P. E. Pettersson. And. Larsson
Wiktor Andersson, Aug. Eriksson och suppleanten
C. Zakrisson.

§1.
Anders Perssons enka beviljades från 1 Juli till
årets slut 5 Kronor i mån

§2.
Fredrikssons enka Hallingelund. beviljades från 1
Juli till årets slut 2 kr. i mån.

§3.
Skräddaren C. F. Lindkvist Gunnaskär beviljades för
aflidne enkan Fredrika Anderssons tvänne barn
Alma och Berta i uppfostringsbidrag 5 kronor
i mån för hvardera.

§4.
enkan Maria Lovisa Andersson Kumla med
fyra minderåriga barn beviljades från 1 Juni
till årets slut 10 kronor i mån.

§5.
Anders Svensson Hagnesta Soldattorp. beviljades
från 1 Juli till årets slut 4 kronor i mån.

§6.
C. E. Holmgren från Törnda som är förstörd
af reumatism beviljades från 1 Juli till årets
slut 5 kronor i mån.

§7.
enk. Chatarina Ersdotter från Ärsta beviljades
från 1 Juli till årets slut 1 krona 50 öre i mån.

§8.
Björklunds barn vid Rosenhäll beviljades
från 1 Juli till årets slut 4 kronor i mån.

§9.
För Josefina Albertina Johanssons oäkta barn
Gerda Elisabeth beviljades i uppfostrings bidrag
från 1 Juli till årets slut 3 kronor i mån.

§10.
för flickan Anna Malmsten utackorderad hos
fru Jerngren Eskilstuna beviljades i uppfostrings-
bidrag från 1 Juli till årets slut 5 kronor i mån.

§11
för pigan Josefina Janssons oäkta barn Carl Linus utackorderad
hos statdr Larsson. Lund Wallby. S:n. beviljades
från 1 Juli till årets slut 5 kronor i mån.

§12.
för smidesarb. Axel Gabriel Molanders barn beslöts
att fortfarande betala för dotter Edit Molander
utackorderad hos fru Anna Åkvist Eskilstuna
8 kronor i mån och för Axel Georg utackor-
derad hos statdräng. E. J. Törnblom Smedstorp
(7) kronor i mån.

§13.
Ordföranden upplyste att han den 6 sistl. Juni
till hustrun Selma Tengvall, som i följd
af vanförhet var oförmögen, under den tid
mannen var intagen på häkte, att försörja
sig och 4 minderåriga barn, måst lemna henne
ett tillfälligt understöd af fem kronor
nämden godkände detta, men skulle Fors
kommun der familjen egde hemortsrätt lagsökas
för det som nu utgifvits, samt allt det som
vidare kan komma att för denna fa-
milj utgifvas.

§14
lasarettskostnaden för Carl Alfred Hall utgöran-
de 60 kronor, som sysslomännen i Sven Löf-
grens konkurs afdragit såsom fordran af
Kloster kommun, då de betalade kommunal-
utskylderna, skulle tillsvidare med betalningen
deraf få bero i afbidan på Kongl. kam-
marrättens utslag om Kjula Kommun blifver
ålagda att ersätta oss detta, mot hvilken
kommun ersättningsanspråken för denna kostnad
blifvit riktade.


§15.
om ansvarssedels utgifvande för Lars Fredriksson
från Hagstugan som vårdas å Eskilstuna
lasarett avslogs emedan Fredriksson som egde tillgångar,
sjelf ansågs skyldig dertill.

§16
Genom sysslomannen för Eskilstuna lasarett hade
anhållan gjorts om kommunen ville betala
betala 55 kronor utgörande lasarettskostnad för
Tekla Lindbergs från Rosenhäll vård å Eskil-
stuna lasarett, nämden afslog detta, emedan
den ansåge skräddaren. J. E. Lindberg som
var hennes fader och hvilken utskrifvet
ansvarssedeln skyldig dertill.

§17.
Wid primeringsmötet i Eskilstuna hade för tre
kor från fattiggården erhållits i pris 20 kronor
nämden beslöt att dessa medel skulle utdelas till
uppmuntran åt de vid fattiggården, som gjort
sig mest förtjenta af att djuren voro väl
vårdade, och uppdrogs åt P. Larsson Årby
och Aug. Olsson Qvinnersta att fördela de-
samma.

§18.
enkan Alfrida Cristina Johansson från Sundbyberg
företrädde och begärde att få understöd emedan
hon icke egde några tillgångar, samt var
oförmögen att försörja sig och sex minderåri-
ga barn August Gottfrid född 25/9. 1885.
barn Sigrid Augusta född 27/11 1886.
barn Alma Christina född 5/4 1889.
barn Ture Walfrid född 8/9. 1891.
barn Elsa Maria född 26/1 1893.
barn Knut Fridolf född 18/2 1896.

hon och hennes nu aflidne man, som var
slagtare inflyttade till denna församl från
Eskilstuna den 29 Nov. 1894. och egde derför
här i denna socken hemmortsrätt, nämden bevilja-
de henne hvad hon begärde ett understöd
af Tio kronor i mån från 1 Juli och skulle
hon för Juni mån erhålla fem kronor.
hon upplyste att hennes fader
Anders Persson egde ungefär 1/4 mtl. Tuna
i Östra Husby Östergötland och att hennes
svärfader Johan Pettersson Likaledes egde
hemmanet Tåby i Samma socken, med
anledning deraf beslöt nämden att ansö-
kan skulle göras och åläggande för hvem
som af dessa bäst gälda kan att ersätta
oss det som nu utgifvits, samt allt det
som vidare för ifrågavarande familj
kan komma att här utgifvas.

§19.
Att justera detta protokoll utsågos herrar W.
Andersson Ärsta och C. Zakrisson i Skensta.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt
/Carl Zachrisson/
/Wikt. Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 13 juni 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105707.

Personrelationer