Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 13 juli 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 13 juli 1901

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommu-
nalnämdens i Kloster socken
sammanträde i sockenstugan
den 13 Juli 1901.

Närvarande undertecknad ordf, Samt Herrar.
ledamöter J.Engström, A.Pettersson. J.
Hulterström , A Sahlin, C.Zakrisson, W.
Andersson, Aug Holmgren. Edv.Olsson.
A.Ahlborg. Axel Andersson.

§1.
Föredrogs Stockholms stads fattigvårds-
nämd gjorda ansökan att af Kloster
utfå lemnadt understöd till enkan
Albertina Wilhelmina Sjögren och hennes
tre minderåriga barn nu bosatta i
Maria församl. Stockholm.det eldsta
barnet var födt 1894.det andra 1897.och
det yngsta 17/5 1901. ordf uppläste en skrifvel-
se till förklaring, deri krafvet tills
vidare bestreds,på den grund att
sökanden icke visat huru mycket
som utbetalades i mån. för dem,
och vi till följd deraf icke kunde
yttra oss öfver om vi föredrogo
att hemta dem hit.

§2.
Egaren till Röksta N:o 2. C. Carlsson. och hans
arrendator af nämda gård C.G.Sundkvist
anmälde att från gårdsegarne å Odens-
salagärdet innom Eskilstuna stads
planlagda område utsläppes en mängd.
orenlighet genom afloppstrummor utaf
trä lagda i öppna diket utmed
stora landsvägen, samt genom trum-
mor under landsvägen utmynnande på
nämde egendoms ägor och der flef
stillastående förorsakade spridandet af
en mycket illaluktande stank.
Samt äfven förstörde det dricksvatten,
som användes till Kreatuen då de
gingo på bete. ,hvarför de begärde
Kommunalnämdens Snara åtgörande.
Kommunalnämden, som hade sig
väl bekant;att så som här är upp-
gifvet vore förhållandet, äfvensom
att på Kungsladugårdens ägor från
omnämda samhälle utsläpptes en
stor del flytande orenlighet,Som
stannar i landsvägsdiket bildande
en stillastående massa,som sprider
stank omkring sig , och då detta
pågått i flera år,oaktadt Klosters
helsovårdsnämd förrut hos Eskilstuna
helsovårdsnämd gjort anmälan om
förhållandet, har ändå oss veterligen
icke hvad synes någonting åtgjorts
för att hindra fortsättandet af här
anmärkta förhållande. Med anledning
deraf beslöt nämden att ingå till
Konungens Befallningshafvande
för att söka få rättelse härutinnan
och få vi vördsamt yrka att Eskilstu-
na stads Helsovårdsnämd måtte
åläggas att med snaraste gå i befatt
ning med att innevånarne på Oden-
salagärdet blifva förbjudna att vi-
dare utslå någon orenlighet i sina
afloppstrummor utmed landsvägen,
samt att de helt och hållet borttages,
så att någon frestelse att slå dit något
icke kan ifrågakomma

§3.
Beslöts att Sammanträdena i Juli och
Aug. månader skulle inhiberas,om Sam-
manträden då behöfs skulle särskild
Kungörelse derom utfärdas,vore så
några ledamöter närvarande Så att beslut
kunde fattas skulle de närvarande ej
bötfällas, vore händelsen tvärtom skulle
alla de frånvarande böta enl.författningen.

§4.
Att justera detta protokoll valdes Edv.
Olsson. Glömsta och Aug.Holmgren. Måsta

Som ofvan.
/Aug.Olsson./

Justerat
/J,E,Olsson/
/Aug Holmgren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 13 juli 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105706.

Personrelationer