Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 13 juli 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 13 juli 1895

Anmärkning

Protokoll hållet vid
Kommunalnämdens i Kloster
socken sammanträde i socken-
stugan den 13 Juli 1895.

Närvarande undertecknad ordförande, samt Herrar
ledamöter Joh Engström, Wiktor Andersson,
Axel Andersson, And. Eriksson, G. W. Eriksson,
P. Larsson, P. G. Andersson och P. E. Pettersson.

§1.
Smidesarbetaren Axel Molander från gården
N:o 240 Eskilstuna företrädde och begärde att
denna Kommun fortfarande skulle lemna
hjelp till betalningen af utackorderingsaf-
giften för hans tvänne minderårige barn
som voro utackorderade sonen Axel Georg.
född den 1 Aug. 1891. hos arbetskarlen E. G.
Törnblom Ramshammar Kjula s:n. och
dotter Elsa Maria född den 24 Maj 1894.
hos smidesarb. C. A. Molander i Eskilstuna,
den förre mot sju kronor och den sednare
mot 8 kronor i mån. emedan som han
uppgaf hans arbetsförtjenst var för ringa att
räcka till försörjning af dessa barn då han
sjelf hade två minderåriga barn hemma i
sin vård, han upplyste att han hade arbete
hos fabrikörerna Johansson, Andersson
C:o Eskilstuna samt förtjenade 2 kronor om
dagen, nämden beslöt att afslå hans begäran
på den grund att den icke hade stöd för
sig enl. 1§ gällande fattigvårdsförordning,
samt Molander vid sammanträdet den 23
Februari förbundit sig att öfvertaga alla
barnen den 1 Maj d. år. äfven då Molander
icke nu var bosatt inom denna kom-
mun, så
var icke detta den fattigvårdsstyrelse
för hvilken han skulle göra sin begäran;
utan hänvisades till fattigvårdsstyrelsen i det
samhälle der han var bosatt.

§2.
Hustru Törnblom från Ramshammar företrädde och
begärde att få Fjorton kronor utgörande obetalt
utackorderingsafgift för gossen Axel Georg.
Molander för Maj och Juni mån nämden
afslog denna begäran emedan fadren Molander
skulle öfvertaga barnet den 1 Maj och hus-
tru Törnblom blifvit tillsagd att då lemna
barnet

§3.
Upplästes en från förre handlanden Gustaf Falk
från Rosenhäll B. till fattigvårdsstyrelsen
ställd skrifvelse med hemställan om
någon åtgärd för hjelp åt hans hustru och
sex oförsörjda barn, hvilka alla voro minder-
åriga, samt ett för Falk den 8 Februari d. å.
af Doktor E. W. Pallin utfärdat läkarebetyg
att han genom vanförhet i högra armen
var i hög grad mindre arbetsför, nämden
beslöt att för närvarande afslå denna be-
gäran, emedan det företedda läkarebetyget
icke visade att han var helt och hållet
oförmögen till arbete, vanförhet i högra armen
vore kändt att han haft i flera år, men
hade det oaktadt kunnat förrätta arbete,
för hans hustru, som var född 1861. visades ej
at hon var af sjukdom oförmögen att bi-
draga till familjens uppehåll, dessutom
upplystes att Falk på Hvilsta ägor besitter
under vissa år en mindre tomt, med derpå
uppfördt uthus, som han sjelf eger.
vidare hade ej Falk behagat att personligen
inställa sig för fattigvårdsstyrelsen för att
lemna densamma möjligen behöfliga upplys
ningar

§4.
Upplästes en skrifvelse från Helsovårdsnämden
i Eskilstuna, att i Kloster socken
invid gården N:o 77 i staden på omkring sex
meters afstånd från stadens gräns, funnes
ett ialla afseenden bristfälligt svinhus hvar-
ifrån icke blott orenlighet trängde ned i
marken; utan äfven en i hög grad elak-
artad lukt sprede sig till men för när-
boende, hvarför anhållan gjordes att skynd-
samma åtgärder måtte vidtagas till undan-
rödjande af berörda olägenhet, nämden
beslöt att skrifvelsen skulle remitte-
ras till tillsyningsmännen för detta di-
strikt för nödiga åtgärders vidtagande
och skulle dessa vid styrelsens nämndens sammanträ-
de den 10 inst. Augusti meddela hvad,
som blifvit vidtagit

§5.
Som ledamoten Anders Larsson var frånvarande
med giltigt förfall genom denna dag iråkad sjuk-
dom; och ej hunnit tillkalla suppleant befri-
ades han från erläggande af böter.

§6.
Som ledamoten Aug. Eriksson från samman-
trädet uteblifvit; utan att suppleant tillstä-
deskommit fälldes han att till kommunens
kassa böta Två Kronor.

§4.
Att justera dagens protokoll utsågos
Herrar Fabrikör Joh. Engström och G. W. Eriksson

Som ofvan
/Aug, Olsson/

Justeradt
/G, W, Erikson/
/Joh, Engström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 13 juli 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 februari 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105705.

Personrelationer