Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 13 januari 1905

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 13 januari 1905

Anmärkning

Protokoll fördt vid
Kommunalnämndens i Klos-
ters socken sammanträde i
Sockenstugan den 13 Jan. 1906.

Närvarande undertecknad ordf. samt leda-
möterna H. Engström, Aug. Pettersson, Herm
Vännerdahl, O. A. Neuman, Aug. Karlsson,
J. A. Jansson, Arvid Olsson, C. G. Sund-
kvist, Axel Andersson och C. A. Olsson.

§1.
Till justeringsmän för dagens protokoll val-
des Alb. Jansson och Aug. Karlsson.

§2.
Till kassaförvaltare och räkenskapsförare
för år 1906 valdes A. Ahlborg Grönsta.

§3.
Till tillsyningsman vid Fattiggården
för två år valdes Axel Andersson i Ånsöga.

§4.
Föredrogs Uppsala stads, hos Konungens Befall.
ningshafvande, gjorda anhållan om åläggande
för Klosters kommun, att ersätta dem för läm-
nad sjukvård (12 kr.) m. m till arbetaren Karl Josef
Malakias Elmelin född den 16/12 1856. Nämnden
beslöt att bestrida krafvet på den grund att
Elmelin, enligt hvad prästbetyget af den
13 Jan. i år utvisar, ej äger hemortsrätt
i Kloster socken.

§5.
Stockholms fattigvårdsnämnd hade sökt Klos-
ters kommun för lämnadt understöd och vård
till Typografen Johan Edvard Petterssons hustru
Alma Paulina och minderåriga barn Seth Edvard.
Ordf. uppläste en försvarsskrifvelse däri
ersättningsanspråken till alla delar bestreds
på den grund, att nämnde Petersson, hvilken
rymt från hustru och barn, ej synes äga
hemortsrätt härstädes, och blef denna skrifvelse
af Nämnden godkänd.

§6.
Uppdrogs åt ordf. jämte tillsyningsmännen att,
ibland de ansökningar till Föreståndarplatsen
vid fattiggården som inkommit, välja den de
kunde anse vara därtill lämpligast.

§7.
Dottern Agnes Maria Gustafsson, hade på kom-
munens bekostnad, varit intagen å Idiotan-
stalten i Strängnäs, men blef, på grund af oför-
måga att fatta och lära något af undervisningen,
därifrån utskrifven den 31 December 1905.
Modern, Lovisa Nyström, från Önsta i
Husby Rekarne socken, tog barnet till sig, men an-
höll om månatligt understöd för flickan. Nämnden
afslog moderns begäran på den grund att hon
varit bosatt i Husby Rekarne socken i tre år
och fortfarande bor där och således äger hemorts-
rätt därstädes.

§8.
Företeddes en räkning af den 4 Jan. 06 från Eskils-
tuna likkistmagasin å en likkista till C. V. Bergström
från Annero, hvilken aflidit i lungsot. Med anled-
ning, af att Bergström förut erhållit understöd
af kommunen godkändes räkningen.

§9.
Ordf. meddelade, att han den 10 Jan. i år måst ut-
färda ansvarsförbindelse till lasarettet i Eskils-
tuna för drängen Karl Erik Sjöberg senast boen-
de vid Slagsta i Kloster socken, men nu utan sta-
digt hemvist. Enligt intyg af D:r Alm var han i
behof af lasarettsvård iföljd af förlamning i benen.
Nämnden godkände ansvarsförbindelsen och
skulle medlen därtill tagas ur lasarettsfonden.

§10.
Torp. C. A. Alin från Nystugan under Hellberga,
hvilken har 5 kr. i månanden i bidrag af kommunen
till fosterbarnet Eva Johansson, företrädde
och anhöll om förhöjning af understödet till 10 kr
i månaden på den grund, att flickans moder,
hvilken förut bidraget till barnets underhåll med
5 kr. i månaden , nu mer iföljd af sjukdom var oförmögen att läm-
na något bidrag. Nämnden godkände hans be-
gäran att utgå från och med 1 Februari i år.

§11.
Fabrikören E. L. Falk i Eskilstuna hade blifvit
sökt af Klosters fattigvårdsstyrelse för lämnadt
understöd till hans moder änkan Anna Falk
från Löflund å Kvinnersta ägor, men bestred kraf-
vet på den grund, att han ansåg understödet
obehöfligt. Med anledning af sonens yttrande
beslöt Nämnden att änkan Falks understöd in-
drages från och med den 1 Februari i år.

§12.
Lasarettsräkning å 7.50 för Märta Elfgren, hvilken
tillhör kommunen företeddes och blef af Nämnden
godkänd till betalning.

§13.
Alb. Jansson i Skensta öfverlämnade 5 kr. utgö-
rande af kommunen förskotterad förlossningskost-
nad för arbetaren A. Larssons i Skogvaktar-
torp hustru.

§14.
till fosterbarnet Anna Persson från Hammar-
by beviljades 1 par kängor, att betalas af hund-
skattekassan.

Som ofvan
/A, Ahlborg,/

Justeradt:
/Alb. Jansson./
/L; A; Carlsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 13 januari 1905,” Eskilstuna kommun, hämtad 6 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105704.

Personrelationer