Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 13 januari 1900

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 13 januari 1900

Anmärkning

Protokoll fördt vid samman-
träde med Komunalnämden i
kloster Socken i Sockenstugan
den 13 Januari 1900

Närvarande undertecknad ordf samt Herrar
ledamöter Aug Olsson C F Lindkvist A Hagbärg
C Zakrison W Anderson A Holmgren Axel Anderson
A Ahlborg samt med laga förfall frånvarande
J Engström

§ 1
Utslag i fattigvårdsmål med Eskilstuna stad
angående Stenarbetaren Johan Molin hvarigenom
kloster socken ålagts godtgöra Eskilstuna stad
för till nämde Molin utgifvet understöd af 10 Kronor
i penningar och dels medesin för 2 Kronor 4 öre jemte
det ytterligare understöd som kan komma att för
Molin utgifvas föredrogs och beslöt nämden att
som ej skäl förelåge ej söka ändring i Konungens
Befallningshafvandes utslag

§. 2
Föredrogs handlingar i målet med Stockholms stad
angående ersättning för pigan Johanna Sofia Öhman
och hännes barns vårdande å Södra barnbördshuset
med Kronor 17,50 samt dels Maria Magdalena församlings
fattigassyl med 1,50 öre om dagen från och med in-
tagningsdagen till dess de varda utskrifna eller
behof af fattigvård upphör. Nämden beslöt att som
hon här eger hemortsrätt godkänna krafvet.

§.3
Föredrogs handlingarne i målet angående Sinnes-
sjuke pigan Katarina Karlsson och som upp-
lysts att hon antagligen egde hemortsrätt i [Haröds
socken] uppdrog nämden åt ordföranden att i
målet afgifva förklaring

§.4
Till kassaförvaltare för år 1900 utsåg nämden
C A Olsson i Hugelsta

§.5
Som ledamoten Edv Olsson från samman-
trädet uteblifvit utan att supleant tillstädes-
kommit fälldes han att till komunens kassa
böta 2 Kronor.

§.6
Att justera detta protokoll utsågs ledamöterna
C F Lindkvist och C Zakrison

Som ofvan

/C, A, Olsson/

Justerat

/C F. Lindqvist./
/Carl. Zachrisson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 13 januari 1900,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105703.

Personrelationer