Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 13 januari 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 13 januari 1894

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommu-
nalnämdens i Kloster socken
sammanträde i sockenstugan
den 13 januari 1894.

Närvarande undertecknad ordförande,samt Herrar
ledamöter Anders Eriksson,O.Eriksson,P.Larsson,
Aug.Eriksson,E.G Engström suppleanterna
C.Eriksson Svista i st.f.Anders Larsson
P.E.Pettersson Ärna i st.f.Nils Jansson,Axel
Andersson Ånsöga i st.f.Olof Andersson,G.W.
Eriksson Stjernholm i st.f J.J.Jonsson,samt
ordinarie ledamoten P.G.Andersson Måsta.

§ 1.
ogifta Amanda Larsson från Carlslund N:2
företrädde och begärde understöd,efter det hon
företedt ett af doktor Ruben Alm den 12 i den-
na månad utfärdadt läkarebetyg att hon af
sjukdom vore oförmögen till arbete och ef-
ter det hon upplyst att hon egde två minder-
åriga barn,samt att hon vore i saknad
af egna tillgångar,beviljades hon ett tillfäl-
ligt understöd af {Tio}(10)kronor,men
som hon sistlidne höst inflyttat hit i Sock-
nen från Ärila der hon eger hemortsrätt
beslöts att hos Konungens Befallningshafvande
göra ansökan om åläggande för nämde
samhälle eller annat vederbörande att
ersätta hvad nu blifvit utgifvit,samt allt
vidare,som kan för henne och barn
behöfva utgifvas enl.1 § fattigvårdsförordningen

§ 2.
För Sinnessjuke Anders Petter Jansson,från
Norrköping,som genom Kongl.Majts utslag
af den 13 Oktober sistlidne år blifvit till-
dömd denna församling,hade fordringsan-
språk gjorts på ersättning för transportkostnad
i Maj mån 1890 af Jansson från Waldemars-
vik till Norrköpings Kronohäkte,uppgående till
35 kronor 44 öre detta bestred fattigvårdsstyrelsen
med stöd af 30 § och 43 § i gällande fattig-
vårdsförordning.

§ 3.
Föredrogs Eskilstuna stads fattigvårdsstyrelse hos
Konungens Befallningshafvande gjorda anhållan
om åläggande för Kloster socken att ersätta dem
för skomakeriarbetaren Frans Otto Bergström
uppkommen fattigvård med 75 öre om dagen
från och med den 6 sistlidna December
intill dess densamma kunde upphöra genom
mannens afhemtning eller annorledes.Af hand-
lingarna inhemtades att Bergström vid med ho-
nom anställdt förhör,till Eskilstuna fattigvårds-
styrelse uppgifvit att han från slutet af November
1891 tills i Febr.1892 varit i arbete hos
skomakaren P.O.Lindberg Slagsta och i följd
deraf bort för år 1892 mantalsskrifvits i den-
na församling och således hemortsrätten
vara härstädes,detta kunde dock icke här-
varande fattigvårdsstyrelse godkänna på den
grund att ordföranden af Skomakaren C.
E.Aspelin fått den upplysningen att Berg-
ström hos honom,som då var bosatt
i Eskilstuna,arbetat från medio af oktober
1891 tills omkring den 10 December samma
år,hvadan fattigvårdstyrelsens uppfattning om
saken blir den att han bort för år 1892 man-
talsskrifvits i Eskilstuna;alltså beslöt fattig-
vårdsstyrelsen godkänna en af ordföranden
uppsatt skrifvelse till förklaring i
målet,hvari alla anspråk på ersättning bestreds.

§ 4.
Drängen Albert Andersson från Kjula försam-
ling,som genom Konungens Befallningshafvande-
des utslag af den 21 sistlidne December
blifvit tilldömd Kloster församling,hvilken
en tid varit intagen på hospital,men nu var
utskrifven såsom något bättre;och som
för tillfället vistades hos en slägting,beslöts
för att undslippa några vidare kontanta
utbetalningar för honom att han skulle
intagas på fattigvården.

§ 5.
Från Carl Gustaf Chorell i Eskilstuna hade
anbud inlemnats att få hyra fattighuset på
ett år räknadt från 1:sta April d.år till
ett pris af 225 kronor pr.år,nämden lemna-
de ordföranden rättighet att uppgöra kontrakt
med honom,samt om det ej vore möjligt
att få mer antaga det gjorda anbudet.

§ 6.
Att justera detta protokoll utsågos Herrar
Anders Eriksson Qvinnersta och C.Eriksson
Svista

som ofvan.

/Aug,Olsson,/

Justeradt.

/Anders Eriksson/
/Carl Eriksson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 13 januari 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105702.

Personrelationer