Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 13 februari 1904

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 13 februari 1904

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommu-
nalnämndens i Kloster socken
sammanträde i sockenstugan
den 13 Februari 1904.

Närvarande underteckn. ordf, samt ledamöter-
na A. Pettersson, A. Sahlin, Aug. Carlsson,
C. Zakrisson. G. Sundkvist, Ax. Andersson.
Edv Olsson. och A. Ahlborg.

§1.
Aug. Andersson. från Eriksberg. begärde att
få Tio (10) kronor. i mån. för Anna
Sofia Lundins barn. Sofia född den 1/3 1901.
modern vistas vid Bahlsta är periodvis
mellankolisk, nämnden ansåg att Andersson
skulle erbjudas {Sex.} kronor i mån från.
1 mars., det upplystes att han icke förut
hade några egna barn; utan hade nu
detta som sitt eget barn.

§2.
statdrängen Joh. Wilh. Andersson, från
Hagnesta, som har fem minderåriga
barn och var i mycket fattiga
omständigheter beviljades 1 par
kängor åt ett af barnen, som går
i skolan, medlen skulle utgå af
hundskattekassan.

§3
Föredrogs Eskilstuna fattigvårdssty-
relses hos Konungens Befallnings-
hafvande gjorda ansökan om åläg-
gande för Kloster att ersätta dem ett
den 29 Oktober 1903 lemnadt under-
stöd till arb. Wilh. Edv. Nyström
boende i Odensdal N:o 7 utgörande
2 kronor 33 öre för medecin,
dels och det vidare understöd, Som
jemlikt 1 § fattigvårdsförordningen
kunde komma att honom tilldelas
af polisuppsyningsmannens Hammarins
rapport framgick att mannen hade
af Wallby. Kommun erhållit understöd
under sådan tid att han der egde hem-
ortsrätt, nämnden bestöt på grund
deraf att bestrida krafvet.

§4.
Wägstyrelsens ordf hade gjort framställning
att få taga sten fritt på Bahlsta mark
till Gredby. bro. och skulle vägkassan
i så fall göra bron 2 meter
bred i vattenöppningen i st. för 1½-
meter, som det ansågs vara till stor
nytta för öfverliggande marker att
få den 2 met. så beslöts att
lemna sten fritt.

§5.
Fabriksarb. C. A. Lundkvist Lindesnäs
med. 9. minderåriga barn begärde att
få 3 par skodon åt sina barn
som gick i skolan, nämnden upp-
drog åt A. Pettersson. Hannelund att
anskaffa desamma.

§6.
som ledamöterna H. Engström och C. A.
Olsson. var frånvarande utan anmäldt laga
förfall fälldes de att böta 2 kr. hvardera.

§7.
Nämnden beslöt att för leverering till
skolkassan. upplåna Fyratusen (4000)
Kronor.

§8.
Att justera detta protokoll valdes Edv. Olsson.
och A. Ahlborg.

Som. ofvan.
/Aug, Olsson./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 13 februari 1904,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105701.

Personrelationer