Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 13 auggusti 1904

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 13 auggusti 1904

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommunal-
nämdens i Kloster. socken samman-
träde, i sockenstugan den 13 Aug.
1904.

Närvarande undertecknad ordf. Samt ledamöter-
na Aug Carlsson, C. Zakrisson, A. Ahlborg
G. Sundqvist, Ax. Andersson, A. Sahlin, Edv.
Olsson. A. Pettersson. var frånvarande med
anmäldt giltigt förfall.

§1.
Från Helsovårdsnämnden i Eskilstuna
hade ankommit en skrifvelse af följan-
de innehåll. Sedan Drottning Sofias före-
ning för sjukvård i fält har uppställt
en sjuktransporstsvagn, afsedd för forsling
till lasarett, eller hem af personer in-
sjuknade å icke smittosamma sjukdo-
mar eller drabbade af olycksfall eller
yttre skador, har Helsovårdsnämnden, under
hvilken vård vagnen stälts, ansett att
densamma äfven borde vara tillgänglig för
personer, boende inom Nyfors och Tunafors
områden. Wagnen är uppställd i gården N:o
108 och får uttagas endast på läkares
förordnande. Bud om vagnens användning
göres å stadens polisstation och ombesörja
transporten af polispersonalen, Då omkost-
nader äro förenade med anskaffande af
hästar och körsven för vagnen, måsten en af-
gift uttagas för dess begagnade, hvil-
ken för personer inom Nyfors och Tunafors
bestämts till tre kronor för hvarje använd-
ning af vagnen.

Enär svårigheter kunna väntas uppstå
för ett uttagande vid vagnens användande
af ifrågavarande afgift vill Helsovårdsnämnden
härigenom anhålla, det Kommunalnämnden
måste besluta ikläda sig för kommunen
betalningsansvar för ifrågavarande afgifter,
der dessa icke omedelbart erlägges till
den polisman, som medföljer transporten,
ett förfaringssätt, som för vagnens användning
är föreskrifvet inom staden, kommunalnämn-
den obehaget att sedermera infordra de re-
sterande afgifterna.

Kommunalnämnden beslöt att ansvara för
kostnaden för de som ej kunde erlägga
densamma, men skulle kostnaden i öfrigt
uttagas genast vid bud av vagnen
af den polisman, som medföljer.
transporten, tillika ville Kommunalnämn-
den uttala den önskan att vagnen äfven
kunde få användas mot skälig afgift
för de som så önskade, öfver hela
socknen.

§2.
Enkan Anna Falk född 1836 från Löflund.
å Qvinnersta ägor begärde 5 Kronor i mån
från 1 Sept. nämnden uppdrog at A. Sahlin.
att undersöka om hennes son fabrikör
Falk i Eskilstuna ej. hade tillgångar, så
han vore skyldig att försörja henne.

§3.
Till Fr. Eriksson Måsta beviljades i begraf-
ningshjelp för hans aflidne hustru Femton
(15) Kronor.

§4.
Enkan Matilda Jonsson Lindesnäs bevilja-
des på grund af sjukdom att understödet
ökades från 5 - till Tio (10) Kronor
från 1 Augusti. d. år.

§5.
Edv. Olsson anmälde att han haft laga förfall
vid förra sammanträdet, hvarför han
frikändes från böter.

§6.
Som ledamoten C. A. Olsson. och J. H. Engström
från sammanträdet uteblifvit utan att suppleant
tillstädeskommit fälldes de att till kommunens
kassa böta två kr. hvardera.

[MARG:Engström
{betalt}]

§7.
Att justera detta protokoll valdes C. Zakrisson
och Aug. Carlsson.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt.
/Carl Zachrisson/
/L; A; Carlsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 13 auggusti 1904,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 februari 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105696.

Personrelationer