Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 12 mars 1904

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 12 mars 1904

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommu-
nalnämndens i Kloster socken
sammanträde i sockenstugan
den 12 mars 1904.

Närvarande undertecknad ordf, samt leda-
möterna. A. Pettersson, C. Zakrisson,
Ax. Andersson. Aug. Carlsson, G. Sundkvist,
H. Engström, A. Ahlborg., Edv Olsson,
C A. Olsson, frånvarande med gil-
tigt förfall var A. Sahlin.

§1.
statdr. Alfr. Johansson. från Skiftinge
hade framställt begäran om att få
50 öre om dagen i ersättning för
underhåll af pig Ida Johansson och
hennes {oä} barn Eva, som föddes
den 24 Dec 1903. ordföranden meddelade
att hon upplyst att fadern till
barnet hade tjenst vid Ärna af
honom hade hon en fordran af
35 Kronor, som hon lånat honom
äfven så skulle hon uttaga stämning
på honom, med yrkande om
uppfostringsbidrag på grund af
dessa förhållanden afslog nämnden
för närvarande Johanssons be-
gäran.

§2.
Föredrogs Öja fattigvårdsstyrelses hos
Konungens Befallningshafvande
gjorda anhållan om ersättning för
lemnadt understöd till Mina Strand
från Skiftinge. nämnden beslöt bestri-
da krafvet, emedan det icke an-
sågs vara styrkt att det utgifvits
enl. 1§ fattigvårdsförordningen.

§3.
skräddare C. A. Lindkvist Augustenborg
beviljades 4 par Kängor åt sina barn.
som går i skolan att utgå af hundskatte-
Kassan, det uppdrogs åt Pettersson Hanne-
lund att anskaffa desamma.

§4.
arb. A. G. Hansons hustru från Bryngelsberg
begärde att få Kommunens hjelp.
för att kunna få sin son Carl Gott-
frid 13 år gammal, som led af tuber-
kulos i näsan, behandlad å sjuk
hus i Stockholm, då läkare här i
Eskilstuna sagt att om han sändes
dit, så skulle han kunna blifva
bättre, samt då föräldrarna befun-
no sig i fattiga omständigheter
och ej kunde inkläda sig Kostnaden
derför, beslöt nämnden att Kostna-
den skulle utgå ur Kommunalkassan.

§5.
Enk. Augusta Tunberg. från Fridnäs med
4 minderåriga barn företrädde och
begärde att få ett understöd af 10 Kro-
nor. emedan hon på grund af sjukdom
vore oförmögen att försörja sig och
barnen, nämnden beviljade detta, men
skulle Husby. församl. der hon egde
hemortsrätt sökas för icke allenast
dessa nu lemnad 10 Kr.; utan äfven
för allt som vidare kunde komma
att utgå enl. 1§ fattigvårdsförordningen.

§6.
Hustru Maria Elfgren från Skogsdal
begärde att få 10 Kr. i mån till
hjelp för sig och 3 minderåriga barn
nämnden beviljade att detta skulle
få utgå från den 1 mars.

§7.
Till Enkan. Erika Eriksson vid Hugelsta
beviljades 1 par Kängor åt ett af hennes
barn som går i skolan samt till
enkan Anna Lundberg från Hugelsta.
beviljades 2 par Kängor åt barnen
som går i skolan och skulle
Olsson Hugelsta anskaffa desamma.
samt medlen utgå af hundskatte-
kassan.

§8.
Till hustru Maria Elfgrens tvänne
barn, som går i skolan, beviljades
2 par Kängor att utgå af hund-
skatteKassan. Petterson. Hannelund.
skulle anskaffa dem.

§9.
Soldat Hurtig som hade 7 minderå-
riga barn beviljades 1 par Kängor
åt ett barn som går i skolan och
uppdrogs åt Edv. Olsson, att anskaffa
desamma. medlen derför skulle utgå
af hundskatteKassan.

§10.
Från W. Hammarin F. O. Carlsson, Axel.
Ek. Tunafors öfverlemnades en skrifvelse
deri de gjorde anhållan, det nämnden
behagade yttra sig om ändring af
§5 i. reglementet för fattiggården,
samt derefter snarast möjligt fram-
lägga ärendet för Kommunalstämman
så att nämde § möjligen Kan be-
stämma att Kommunalstämman
får utse tillsyningsmän vid fattiggår-
den af innom socknens skattskyldige
personer då i 21§ af detta regle-
mente föreskrifves att förslag till
ändringar i eller tillägg till det-
samma. Kunna endast
vid ordinarie Kommunalstämma fram-
ställas och först vid derpå följande
ordinarie Kommunalstämma pröf-
vas och afgöras, så ansåg nämn-
den sig nu förhindrade att upp-
göra något förslag till ändring
däruti.

§11.
Att justera detta protokoll utså
gos Axel Andersson och G.
Sundkvist.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

/C, G, Sundqvist/
/Ax. Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 12 mars 1904,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105686.

Personrelationer