Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 12 maj 1906

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 12 maj 1906

Anmärkning

Protokoll fördt vid Kom.
munalnämndens i Klos-
ters socken sammanträde
i Sockenstugan den 12/5 1906.

Närvarande undertecknad ordf. samt leda-
möterna H. Engström, Aug. Pettersson,
Aug. Karlsson, Alb. Jansson, Axel Anders-
son, C.G. Sundkvist, O.A. Neuman och
C.A. Olsson i Hugelsta och Arv. Olsson.

§ 1.
Till justeringsmän för dagens protokoll
valdes Herrar H. Engström och Aug. Pettersson.

§ 2.
Änkan Anna Söhr från Gredbytorp före-
trädde, och, på den grund att hon åtnjuter under-
stöd af kommun, företedde hon ett kontrakt hvaraf
framgick att hon vore ägare till den stuga hon
bebor vid nämnda torp på 40 års tid, eller till
den. Oaktadt kontraktstiden
ännu ej var slut hade nuvarande ägaren till
Gredby anmodat henne att afflytta, men hade hon
löfte om liknande bostad på annan plats på sin
återstående lifstid. Hon anhöll nu det Nämnden
ville vara henne behjälplig vid upprättandet
af det nya kontraktet och valdes därtill Ordf.
och v. Ordf.

§ 3.
Änkan Johanna Sofia Blom, 69 år, nu boende i
Nyfors, men med hemortsrätt härstädes anhöll
om hyresbidrag emedan hon var orkeslös och
oförmögen till arbete. Det upplystes, att hon
varit bosatt i kommunen under en lång följd
af år, och som hon saknade egna medel till sitt
uppehälle beslöt Nämnden att lämna henne
understöd med 8 kronor i månaden från
o. med den 1 inst. Juni.

§ 4.
Arbetaren Per Gustaf Svensson, född 1842,
från Lindtorp i Nyfors företrädde och anhöll
om understöd af 5 kr. i mån. Prästbetyget utvisade,
att han varit bosatt i Klosters socken under
den tid han fyllde sextio år och således äger hem-
ortsrätt här, och som han dessutom var sjuk-
lig och oförmögen att genom arbete kunna helt
försörja sig beslöt Nämnden att lämna honom
5 kr. i mån. räknadt fr. o. m. 1 inst. Juni.

§ 5.
Smärglaren C. Oskar Karlsson från Al-
vik anhöll om afskrifning av honom påförda
kom. utskylder kr. 31.93 för år 1905. Enligt lä-
karebetyg af den 11 maj i år af D:r Thunström har
Karlsson under nära ett års tid, till följd af
sjukdom, varit oförmögen till arbete och har
han därigenom ej haft någon inkomst att
skatta för. Nämnden beslöt att förorda hans
begäran vid kom. stämman.

§ 6.
Plåtslageriarbetaren E.A. Sjölander fr.
Åkerfjällen B II anhöll om afskrifning af honom
påförda kom. utskylder kr. 16.09 för år 1905.
På grund af företedt intyg af läkare och
närboende grannar om hans långa sjukdom
under förra året beslöt Nämnden att i likhet
med ofvanstående § 5 förorda bifall till fram-
ställningen vid stämman.

§ 7.
Föredrogs en räkning från Barnmorskan
Hilda Maria Becker å 12 kr. förlossnings-
kostnad för ogifta Ida Johansson boende
å Östermalm. Hon har förut ett barn som
kommun lämnar understöd till och har däri-
genom hemortsrätt härstädes och som det
i öfrigt blifvit utrönt, att hon saknade me-
del till gäldande af nämnda räkning, be-
slöt Nämnden att kommunen betalar
densamma.

§ 8.
En räkning af 20 kr. från Thore Björk-
man för afskrifter af 1905 års taxeringslängder
i och för införlifningsfrågan, enligt Dom-
hafvandens begäran, blef af Nämnden godkänd
till betalning.

§ 9.
Eldaren G.F. Karlsson, från Lindesnäs, an-
höll om hjälp till en badkur vid Hellby inst.
sommar. Enligt D:r Thunströms intyg, led han
af kronisk njursjukdom och var i stort behof af
bad - och brunnskur. Nämnden beslöt att
lämna honom ett bidrag af 30 kronor.

§ 10.

§ 11.
Uppdrogs åt Ordf. att anskaffa nödiga sommar-
kläder åt änkan Fredrikssons barn vid Hag-
nesta.

§ 12.
Beslöts att ogifta Hulda Engström, (med hem-
ortsrätt i Eskilstuna stad) hvilken på grund af
hafvandeskap varit intagen å fattiggården,
nu sedan hon blifvit förlöst, snarast möjligt
skulle utskrifvas därifrån.

§ 13.
Klosters skollofskoloni anhöll om ett anslag
af 300 kr. ur hundskattekassan för inne-
varande år och beslöt Nämnden att förorda
deras framställning hos kom. stämman.

§ 14.
Statdrängen Alfred Nilsson från Hugel-
sta tillerkändes 2 par skodon åt sina barn
som gå i skolan.

§ 15.
Vid föregående kom. stämma väcktes förslag
om annonsering i tidningen Folket, hvilket
remiterades till Kom. nämnden. Vid behandling
af frågan i dag, beslöt Nämnden att vid en
kommande stämma förorda framställ-
ningen, men med vilkor att annonspriset
ej ställes högre än i de öfriga platstidningar-
ne.

§ 16.
Beslöts att nästa sammanträde skulle hållas
kl. 5 e.m. andra Lördagen i Juni mån. vid fattig-
gården.

§ 17.
Ordf. meddelade, att fadern till gossen Villy Her-
bert Hult anhållit att få taga sitt barn till sig
där han bodde i Vallhalla för att försörja ho-
nom, och hade Nämnden ingenting att där-
om anmärka.

§ 18.
Ledamoten H. Vännerdahl var frånvarande,
men anmälde förhinder som blef af Nämnden
godkändt.

Som ofvan

/A, Ahlborg./

Justeradt:

/Aug. Pettersson/
/Joh, H, Engström./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 12 maj 1906,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105685.

Personrelationer