Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 12 maj 1900

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 12 maj 1900

Anmärkning

Protokoll hållet vid Komu-
nalnämdens i Kloster soc-
ken sammanträde i Soc-
kenstugan den 12 Maj 1900

Närvarande undertecknad ordf samt Herrar
ledamöter J Engström Aug Olsson E Hagberg
C F Lindkvist C Zakrison Aug Holmgren Axel
Anderson Edv Olsson A Ahlborg samt för
Wikt Anderson supleanten Janson Skensta

§.1
Nämden beslöt att Zelma Wiktoria Larsons barn
Erik Harry Och Frans Gunnar skulle utacorderas
hos skomakaren Aug Johanson från Enby i Wallby
dock med vilkor att hon skaffade sig arbete så
att hon sjelf kunde betala afgiften för den ena,
för barnet Harry skulle församlingen betala af-
giften med 10 Kronor i månaden från 1 maj

§.2
Föredrogs Sundsvalls stads fattigvårdsstyrelse
hos Konungens Befallningshafvande gjorda ansökan
om åläggande för kloster socken att ersätta
nämde fattigvårdssamhälle för ett af dem
utgifvet understöd af 8 Kronor samt allt som
kan koma att utgifvas till stenarbetaren Johansons
son Albin Emanuel. men som ej styrkts att
understödet utgått i enlighet med § 1 i gällande
fattigvårdsförordning beslöt nämden bestrida krafvet

§ 3
Upplästes förslag till instruktion för socknens
helsovårdstillsyningsman och godkändes den af
nämden och beslöts att densamma antaga

§.4
Nämden beslöt att pigan Hanna Carlsson och( hännes barn) som
sednast haft tjenst i Gilberga men som nu någon
tid uppehållits sig inom församlingen och sedan
måst vårdas å epedemisjukhuset för difteri
Skulle å fattiggården intagas och att kostnaden
för hännes och barnets vård å sjukhuset skulle
utbetalas med Kr 32, som skulle utsökas, af Torpa
komun der hon antagligen eger hemortsrätt, äfven
skulle kostnaderna för deras underhåll vid fattig
gården likaledes af nämde komun utsökas med 75 öre
om dagen

§ 5
L E Anderson från Rödmossen företrädde med
begäran om understöd för sin syster Mathilda
Anderson, och beslöt nämden att om behofvet
af understöd kunde styrkas till hänne lemna
ett understöd af 6 Kronor i månaden

§ 6
Att justera detta protokoll utsågs ledamöterna
E Hagberg och C F Lindkvist

Som ofvan

/C,A, Olsson/
/L,E, Hagberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 12 maj 1900,” Eskilstuna kommun, hämtad 23 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105684.

Personrelationer