Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 12 juni 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 12 juni 1897

Anmärkning

Protokoll hållet vid
kommunalnämdens i Kloster
socken Sammanträde i socken-
stugan den 12 Juni 1897.

Närvarande undertecknad ordförande
samt Herrar ledamöter Joh Engström
G. W. Eriksson, C. Aug Olsson, C. Zakrisson
P. E, Pettersson, A. Ahlborg. W. Andersson
Ax. Andersson, C. Hagberg. Edv. Olsson;

§1.
Anders Perssons enka beviljades från 1:sta
Juli till årets stut 5 Kronor i mån.

§2.
Fredrikssons enka Hallingelund bevilja-
des från 1 Juli till årets slut 2 Kr. i mån.

§3.
enkan Maria Lovisa Andersson vid
Haga som har fyra minderåriga barn
och dessutom sjelf sjuklig beviljades
från 1 Juli till årets slut 15 Kronor i mån.

§4.
enklingen Anders Svensson. Hagnesta Soldattorp
beviljades från 1 Juli till årets slut 4 Kronor
i mån.

§5.
arb. C. E. Holmgren bosatt i Tumbo socken
beviljades 5 Kronor i mån från 1 Juli till
årets slut.

§6.
enk. Catrina Ersdotter från Ärsta beviljades
1 Krona 50 öre i mån från 1 Juli till
årets slut.

§7.
Lars Eriksson i gården N:o 80 i Eskilstuna
beviljades 5 Kronor i mån från 1 Juli
till årets slut.

§8.
Enkan Anna Björklund. vid Alberga,
Som har tre minderåriga barn bevil-
jades 3 Kronor i mån från 1 Juli till
årets slut.

§9.
för aflidne Fredrika Anderssons barn
Alma född 1884 Berta född 1887 hos
C. F. Lindkvist Gunnaskär beviljades 10 Kronor
i mån från 1 Juli till årets slut.

§10.
för pig Josefina Albertina Johanssons
oä barn Gerda Elisabeth född 1893. bevil-
jades Tre (3) Kronor i mån för nästkom-
mande halfår.

§11.
för Anna Malmsten född 1888 utackorderad
hos fru Jerngren i Eskilstuna beviljades
5 Kronor i mån för nästkommande halfår.

§12.
För Edit Molander född 1887 utackorderad hos.
fru Åkvist i Eskilstuna och Axel Georg
Molander född 1889. utackorderad hos
statdr. E J. Törnblom St. Nyby Stenkvista
socken beviljades för dem för den förre
8 Kronor i mån och för den senare
7 Kronor i mån för nästkommande
halfår.

§13.
enkan Hedda Lundström från Wiptorp
beviljades 5 Kronor i mån för nästkom-
mande halfår.

§14.
för Elin Welin född 11/11 1884. utackorderad
hos fru Critina Eriksson i Eskilstuna
beviljades {Sex} (6) Kronor i mån
för nästkommande halfår.

§15.
enk Stina Andersson från Tunaberg född
1830 beviljades för nästkommande halfår
3 Kronor i mån.

§16.
För enklingen Erik Andersson från Svista
född 1815. Som förut haft ett understöd
af Fem Kronor i mån. beslöts att detta
icke skulle utbetalas vidare, emedan
ledamöterna i distriktet icke voro
fullt eniga om behofvet af detta un-
derstöd, det uppdrogs åt distriksle-
damöterna C. Aug. Olsson Hugelsta
och A. Ahlborg Grönsta att till nästa
sammanträde taga reda på förhållandet
samt då meddela huru saken för-
håller sig.

§17.
För pig Tyra Susanna Lagerkvist barn
Axel Wiktor utackorderad hos statdrängen
Aug Pettersson, Hvilsta beviljades för
nästkommande halfår 5 Kronor i mån.

§18.
Föredrogs Helsovårdsnämdens i Eskilstuna
skrifvelse af den 8 sistl Maj kommunal-
nämden, hvilken genom dess tillsynings
män vid de nämda fabrikationerna
icke hade något klander mot
deras åtgöranden, medgaf ändock att
en mera sakkunnig person kunde
vara af nöden, hvarför den beslöt
antaga Eskilstuna Helsovårdsnämds
gjorda erbjudande.

§19.
Skolrådet hade begärt att få upptaga
en brunn på fattiggårdens mark för
Bahlsta skolas behof, nämden
hade deremot icke något att erinra.

§20.
Enkan Anna Cristina Andersson från
Belgstena född d. 27 Juli 1831. beviljades
3 Kronor i mån för nästkommande halfår.

§21.
C. F. Zakrisson upplyste att vid barnhem-
met funnes ett flickebarn intaget, som
hade sin moder gift vid Årby i Husby
socken der mannen hade tjenst som
statdräng, nämden uppdrog åt ordfö-
randen att underrätta barnhemsstyrelsen
derom.

§22.
Att justera detta protokoll valdes
Herrar Edv. Olsson Glömsta och P. E.
Pettersson Ärna.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justerat
/J, E, Olsson/
/P. E. Pettersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 12 juni 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 5 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105683.

Personrelationer