Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 12 januri 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 12 januri 1901

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommu-
nämden i Kloster socken. samman-
träde i sockenstugan den 12 Januari
1901.

Närvarande underteck. ordf samt Herrar leda
möter. Joh. Engström, A. Sahlin, C. F. Zakrisson,
W. Andersson. Aug. Pettersson, Axel Andersson.
Edv. Olsson, A. Ahlborg. Aug. Holmgren.
och J. Hulterström.

§1.
Föredrogs Floda Sockens fattigvårdssty
relses hos Konung. Befallningsh gjorda
ansökan att vederbörande Kommun måtte
ersätta dem ett understöd af 15 kronor, som
den 21 sistlidne Okt. blifvit tilldeladt
pig Matilda Charlotta Carlsson. Samt
den vidare kostnad, som för henne kun-
de ifrågakomma, öfver ansökningen hade
Stenkvista, Gillberga, och Sundby socknar
sig förklarat, men bestridt krafvet,
emedan hemortsrätten icke var derstädes.
genom Resolution af den 2 Jan. hade
Kloster blifvit affordrade förklaring
och emedan nämda piga allenast vistats
här i Socknen från den 25/1 1899, då hon
inflyttade från Kjula, till den 21/4 sam-
ma år och alltså hemortsrätten icke
kunde vara härstädes beslöts bestrida
krafvet.

§2.
Föredrogs Jäders fattigvårdsstyrelses hos
Konungens Befallningshafvande gjorda an-
sökan, att af Kloster utfå lemnadt
understöd för November. med 41 Kronor 31 öre
till förre drängen A. F. Fredriksson. hvilken
nu vistades vid Husby. i Jäders socken
samt all den vidare kostnad, som för
honom och hans familj kunde komma
att utgifvas, vid sammanträde den 9 Nov.
1900 hade sökande styrelsen beslutat att
tilldela honom vidare understöd dock
icke öfverstigande 1 krona om dagen, af
handlingarna framgick att mannen, som
i slutet af Okt. hemtades från Skiftinge
till Welander i Husby., genom ömsesidig
öfverenskommelse den 28 Okt. då man-
nen på grund af obotlig sjukdom ej
kunde åtaga sig tjensten, tjensteafta-
let upphört att gälla, trenne läkare-
betyg utvisade att mannen sedan flera
år varit behäftad med Kroniskt njur-
lidande, då han flera år vistats
här i socknen och hemortsrätten var
härstädes, beslöt nämden godkänna
krafvet, i hvad understödet afsåge
Fredriksson, men någon ersättning
för familjen i öfrigt bestreds, emedan
det icke styrkts att hustrun saknade
förmåga att försörja sig och sina barn.

§3.
Föredrogs Tranås fattigvårdsstyrelses
ansökan för Kloster att ersätta den 18 kro-
nor omkostnader för drunknade stenarb.
Jakob. Wilhelm Johanssons från Ärna begraf-
ning, hvilken omkommit i den förbifly-
tande Svartån. som hemortsrätten var
härstädes och då han ej efterlemnade
ringaste tillgångar beslöts godkänna
krafvet.

§.4.
Axel Andersson i Ånsöga, hvilken var i
tur att afgå som tillsyningsman vid
fattiggården återvaldes för 2 år.

§5.
Till tillsyningman för ett år efter Aug.
Olsson i Qvinnersta, som valts till ordf.
valdes A. Ahlborg. Grönsta.

§6.
Till kassaförvaltare för år 1901. valdes
Aug. Olsson. Qvinnersta.

§7.
Till ledamöter i fattigvårdsdistrikten valdes

1sta distriktet. Herrar. Joh Engström
Herrar. A. Pettersson.
J. Hulterström
A. Sahlin

2dra distriktet. Herrar. Axel Andersson.
A. Ahlborg.

3:dje distriket. Herrar. C. F. Zakrisson.
W. Andersson.

4:de distriktet. Herrar. Aug. Holmgren.

5:te distriktet. Herrar. Edv. Olsson.

första distriktet består af. Hvilsta.
Tunafors Gård
lägenh. vid Bryggartorp
lägenh. vid Kungsladug
lägenh. vid Åkerfjellen.
{Kloster allmänning}.

andra distriktet består af. Kungsladug.
Gredby
Qvinnersta.
Röksta.
Hagnesta.
Ånsöga
Grönsta
Svista
{Hugelsta.}

tredje. distriktet - Djursta
Ärsta
Sahl.
Skiftinge.
Hälltorp.
Skensta.
{Gärdtre}

4:de distriktet - Gårdskäl
Karlslund.
Årby
Årbylund.
Wallby.
Helgesta.
Esta.
{Måsta}

5:te distriktet - Eckersta.
Ärna
Slagsta
Gultbrun.
{Glömsta.}

§8.
E. G. Andersson. Eg. af Björkviken Kloster före-
trädde och anhöll att den 1 April 1901. få
låna ur Kommunens Kassor, 850 Kronor mot
säkerhet af inteckning i här nämda fastigh.
hvilken var taxerad till 2800 Kronor, Kommunen
som förut har inteckning i Björkviken för
650 Kronor, beviljade att Andersson skulle
få låna 750 Kronor. eller till halfva taxe-
ringsvärdet. mot 6% ränta.

§9.
Föredrogs polisuppsyningsmannens Hammarins
anhållan att af Kommunen få ersättning af
40 Kronor. för anhållande af 4 bettlare under
år 1900 deraf 2 aflemnats hos Kronolänsman-
nen, samt 2 aflemnats vid fattiggården,
nämden som ansåg sig icke kunna bevilja
något, hänskjöt ärendet till stämmans afgö-
rande.

§10.
nämden beslöt ingå till kommunalstämman
med anhållan att densamma måtte besluta
om ersättningen till tillsyningmännen för
anhållande af Bettlare inom kommunen
och ville nämden för sin del förorda
att ersättningen nedsattes från nuvarande
10 kronor till 5 kronor för hvarje an-
hållen Bettlare, som behörigen aflemnas
till ortens Kronofogde eller länsman.

§11.
Att justera dagens protokoll valdes
A. Ahlborg. och Edv. Olsson.

Som ofvan.
/Aug, Olsson./

Justerat
/J, E, Olsson/
/A, Ahlborg,/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 12 januri 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105682.

Personrelationer