Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 12 augusti 1905

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 12 augusti 1905

Anmärkning

Protokoll, fördt vid Kommu-
nalnämndens i Klosters soc-
kens sammanträde den 12
Aug. 1905.

Närvarande undertecknad ordf. samt le-
damöterna H. Engström, Aug. Pettersson
Herm. Vännerdahl, O. A. Neuman, Aug.
Karlsson, Alb. Jansson, Axel Anders-
son, Arvid Olsson och C. G. Sundkvist.

§1.
Till justeringsmän för dagens protokoll
valdes Axel Andersson och C. G. Sundkvist.

§2.
Sliparen Johan Erik Andersson, från
Sofiedal i Kloster företrädde och anhöll
om bidrag i och för inträde vid Håla-
hult. Han upplyste om, att hans ansö-
kan om att blifva intagen å sanatoriet
blifvit beviljad, men var han i saknad
af egna medel i och för afgiftens erläggande.
Nämnden beslöt att utfärda ansvarsför-
bindelse, och ikläda sig betalningsskyl-
digheten för nämnde Andersson vid
Hålahult under en termin.

§3.
Föredrogs Motala sockens fattigvårdsstyrelses
hos Konungens Befallningshafvande gjorda
anhållan att Klosters socken måtte förplik-
tas till dem återbetala lämnad sjukvårdsaf-
gift för arbetaren August Teodor Larsson
från Karlsborg i Kloster socken enligt
bifogad räkning med tillsammans 39 kr.
Nämnden beslöt att godkänna krafvet
på den grund att Larsson äger hemorts-
rätt inom kommun och är i saknad af
egna medel.

§4.
Torparen C. G. Johansson från Katri-
neberg å Hugelsta ägor företrädde och
anhöll om understöd för sina 9 minder-
åriga barn. Hustrun hade blifvit död, och
emedan han är i mycket knappa omstän-
digheter hade han svårt att anskaffa någon
hushållerska som kunde [hvara] honom be-
hjälplig med barnen. Han anhöll om
ett understöd af 20 kr. i månaden.
Det uppdrogs åt distriktsledamöterna C.
A. Olsson, Hugelsta och Axel Andersson
Ånsöga att till nästa sammanträde göra
undersökning.

§5.
Ägaren till Djursta, Herr Lejon hade anmält
att änkan Ulla Sahl därstädes 80 år gam-
mal numera var oförmögen till arbete och
i stort behof af fattigunderstöd. Nämnden be-
slöt att tilldela henne 5 kr. i månaden fr.
och med den 1 sept. i år.

§6.
Föredrogs Eskilstuna stads gjorda ansökan
om skyldighet för Kloster socken att
ersätta dem lämnadt understöd af 20 kr.
till arbetaren Karl Alfred Hedström
från N:o 379 i staden. Af läkarebetyget fram-
gick att Hedström led af lungtuberkulos
och var oförmögen till arbete och dessutom
har han ej förvärfvat ny hemortsrätt se-
dan han afflyttade från Klosters fattiggård,
hvadan Nämnden beslöt att godkänna krafvet.

§7.
Upplästes Konungens Befallningshafvan-
des resolution i det af Klosters fattigvårdsstyrelse
anhängiggjorda krafvet mot Eskilstuna fattig-
vårdsstyrelse för lämnad vård å socknens fattig-
gård till barnen Elna Fredrika och Vilhelm
Ferdinand Öller, hvari nämnda kraf
blifvit ogillat. Nämnden beslöt, att hos Kungl.
Majs:t och Rikets Kammarrätt öfver nämnda
resolution anföra besvär.

§8.
Ledamoten C. A. Olsson, Hugelsta var ej när-
varande vid sammanträdet, men anmälde att han
var sjuk, hvadan det ansågs att han hade laga
förhinder.

Som ofvan.
/A, Ahlborg,/

Justeradt:
/Axel, Andersson/
/C, G, Sundqvist./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 12 augusti 1905,” Eskilstuna kommun, hämtad 3 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105678.

Personrelationer