Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 12 augusti 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 12 augusti 1899

Anmärkning

Protokoll hållet vid komunal-
nämdens i Kloster soken
sammanträde i Sockenstu-
gan den 12 Augusti 1899

Närvarande undertecknad ordf samt herrar
ledamöter J Engström Aug Olsson C F
Lindkvist E Hagberg C Zakrison W Ander-
son A Holmgren E Olsson Axel Andersson
och A Ahlborg

§1
Som anmälan till komunalnämden in-
kommit att det slakteri och korffabrik som
innehafves af hustrun Anna Olsson vid
Hällsbrickan vore i högst otillfredställande skick
beslöt nämden att förenämda Anna Olsson,
skulle vid vite af 20 Kronor förbjudas att
vidare använda nämda lokal i det skick
den nu befiner sig

§.2
Föreståndaren vid församlingens fattiggård
hade hos tillsyningsmännen uppsagt sin plats,
och blef nämdens beslut, att uppdraga åt
ordföranden och tillsyningsmännen att
annonsera platsen till ansökan ledig, samt
ombestyra att platsen blefve med lämplig
person besatt.

§.3
Med anledning af att klagomål försports
att gårdsegarna vid Odensalagärdet utsläpp-
er orenlighet i diken innom kloster soc-
kens område, beslöt nämden att ordföran-
den skulle till Helsovårdsnämden i Eskil-
stuna ingå med begäran att nämd gårds-
egare må förbjudas att utsläppa vidare oren-
lighet i nämda diken

§4
Föredrogs J W Erikson i Åkerfjellen från
ett föregående sammanträde uppskjutna begäran
om understöd för sitt ögonsjuka barn, och sedan
ledamoten C F Lindkvist som gjordt undersök-
ning i nämde sak, förordat Erikssons begäran
beslöt nämden tilldela honom ett under-
stöd af 50 Kronor och skulle detta till
Erikson utbetalas då Erikson kunde visa
att barnet fått den vård som med un-
derstödet afsåges

§5
Att justera detta protokoll utsågos leda-
möterna A Holmgren och C Zakrison

Som ofvan
/C, A, Olsson/

Justeradt:
/August Holmgren/
/Carl Zachrisson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 12 augusti 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105677.

Personrelationer