Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 12 augusti 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 12 augusti 1893

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommunal-
nämdens i Kloster Socken Samman-
träde i sockenstugan den 12 Augusti
1893.

Närvarande undertecknad ordförande, Samt
Herrar ledamöter O. Eriksson. J. J. Jonsson.
E. G. Engström. G. Andersson, A. Eriksson
August Eriksson, P. Larsson. Nils Jansson.
O. Andersson, samt i st. för. Anders Larsson
Grönsta suppleanten C. Eriksson Svista.

§1.
Eskilstuna stads fattigvårdsstyrelse hade hos Ko-
nungens Befallningshafvande gjort ansökan
om åläggande för Kloster socken att
ersätta dem lemnad utackorderingsafgift
af 5 kr i mån från och med 1 Juli d. år
för Wilhelmina Odes oäkta son August Fre-
drik, detta kraf beslöt fattigvårdsstyrel-
sen skulle bestridas, emedan det icke an-
sågs vara styrkt att understödet utgått enl.
1 § fattigvårdsförordningen.

§2.
tredje kvartalets hyra för enkan Sofia
Carlström från 1 Juli till 1:sta Oktober
beviljades med 15 kronor.

§3.
Att justera detta protokoll utsågos Herrar
J. J. Jonsson Qvinnersta och Aug. Eriksson
Svista.

Som ofvan
/Aug, Olsson/

Justeradt.
/J Jonson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 12 augusti 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105676.

Personrelationer