Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 12 april 1902

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 12 april 1902

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommu-
nalnämdens i Kloster. socken.
sammanträde i sockenstugan
den 12 April 1902.

Närvarande undertecknad ordf. samt ledamöter-
na. Joh. Engström, A. Pettersson, J. Hulterström
A. Sahlin, Aug Carlsson, Aug, Holmgren,
Ax Andersson, Edv. Olsson, A. Ahlborg.
Carl Zakrisson.

§1.
Enk. Charlotta Pettersson. Svista beviljades
hyreshjelp från 1 maj till 1 Nov. Tio (10),
Kronor.

§2.
Pigan. Carolina Helena Charlotta Flodkvist före-
trädde och begärde att få 6 Kronor i mån.
som hjelp, emedan hon var sjuklig och
ej Kunde försörja sig. nämden beslöt, att
hon skulle då hon ej hade någon bostad
utan blott tillfällig, intagas på fattig-
gården, men detta erbjudande ville hon
ej mottaga; utan skulle hon då förr
försöka reda sig utan hjelp.

§3.
Ordföranden framställde om icke inteckningen
i Björkviken Tunafors borde uppsägas
emedan brandförsäkringen vore i ett
bolag i Helsingfors, nämden beslöt att
egaren till Björkviken skulle under-
rättas. om att lånet kommer att upp-
sägas, såvida försäkringen icke göres
i något godkändt Svenskt bolag.

§4.
Föredrogs Eskilstuna stads fattigvårdsstyrelses
hos Konungens Befallningshafvande gjorda
ansökan om åläggande för Kloster att
ersätta dem för 17 dagars vård å fattigvår-
dens sjukafdelning med 1 Krona. 50 öre om
dagen. för derstädes vårdade Elin Matilda
Klingberg. då med henne af Polisuppsy-
ningsmannen Hammarin verkställt förhör
blifvit utrönt att hon Kom i tjenst hos
fabrikör Joh Engström Tunafors hösten 1900.
och således var mantalsskrifven för år
1901 i Kloster så var hemortsrätten här-
städes, nämden beslöt derför att godkänna
Krafvet.

§5.
Till. besigtningsmän att tillsammans med ve-
derbörande verkställa besigtning vid som-
marlusstället Djurgården valdes Aug Olsson.
Qvinnersta och A. Ahlborg. Grönsta.

§6.
Från Sysslomannen för lasarett hade i
skrifvelse gjorts anhållan att af Kloster
utfå lasarettskostnaden för skomakaren
A F Tunströms dotter Klara Tunström
som vårdats å lasarettet i 19 dag. emedan
fadern ej egde några tillgångar, nämden
godkände att betalningen skulle få
utgå af lasarettskassan om räntan räckte
till i annat fall skulle utgiften utgå
af Kommunalkassan.

§7.
Enk. Emma. Fredriksson. och hennes utackor-
derade barn. beslöts skulle intagas på
fattiggården.

§8.
Enk. Elin Josefina Skog. (från Karlund N:o 2) företrädde och begär-
de att få 8 Kronor i mån i understöd
för sig och sina fyra minderåriga barn,
son hon ej hade några anhöriga, som
vore skyldiga draga försorg om henne
beviljades detta.

§9.
Att justera dagens protokoll valdes
Herrar Joh. Engström och A. Pettersson.

Som ofvan
/Aug, Olsson/

Justeradt
/Joh. Engström/
/Aug. Pettersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 12 april 1902,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105675.

Personrelationer