Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 12 april 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 12 april 1890

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kom
munalnämndens i Kloster
socken sammanträde i
sakristian den 12 April 1890

Närvarande nämndens samtliga leda-
möter förutom P J Söderqvist som var från
varande

§1
I anledning af Hammarby sockens fattig
vårdsstyrelse hos Kongl Majt:s och Ri-
kets Kammarrätt anförda besvär öfver
Konungens Befallningshafvandes i Söderman
lands läns utslag i målet rörande
pigan Johanna Charlotta Fredrikssons
och hennes oäkta barn, beslöt styrelsen
bestrida krafvet om hennes understöd
och afhemtning från Hammarby, samt
yrka att Konungens Befallningshafvandes
utslag måtte fassällas, och godkändes
till förklaring en af ordföranden upp-
rättad skrifvelse.

§2
Förre Maskinisten vid Eskilstuna Watten-
ledning C A Carlströms enka företrädde
och begärde hyreshjelp emedan hon
och hennes sex minderåriga barn vore
husvilla och utan bostad, nämnden
beslöt bifalla hennes begäran, och skulle
då hon fått skaffa sig bostad ordföran
den få bestämma beloppet.

§3.
I likhet med föregående år beslöts
att fattighjonen skulle erhålla till Påsk och
Pingst 1, krona och 62 öre samt till
Missommar 1 krona 38 öre hvarje hjon

§4.
Som vid flerfalldiga gånger kommunalnämnden
varit i behof af bostäder till personer
innom kommunen som af kommunal-
kassan erhöllo hyreshjelp, beslöt nämnden
på framställning af Herr Friherre A
Leijonhufvud på Hvilsta att ingå till
sockens skolråd med begäran att nämn-
den finge disponera det som uti sockens
folkskolehus som har egen ingång och som
förr innehades af Lärarinnan C. [Briesman].

§5.
Till besigtningsmän att tillsammans med veder-
börande kronobetjent verkställa besigtning
vid luststället Djurgården i Kloster socken
i enlighet med Kongl förordningen den
29 Maj 1885 valden J E Olsson Skiftinge
och C Carlsson Röksta.

§6.
Som ledamoten P J Söderqvist från sam-
manträdet uteblifvit utan att anmäla förfall
eller suppleang tillkommit är han
förfallen att böta 2 kronor till kommu
nalkassan.

§7
Att justera dagens protokoll utsågs
Herrar P Larsson Årby och A Larsson
Grönsta.

Som ofvan
/J, E, Olsson./

Justeradt
/P. Larsson/
/Anders Larsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 12 april 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105674.

Personrelationer