Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 11 september 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 11 september 1897

Anmärkning

Protokoll hållet vid kom-
munalnämdens i Kloster
socken sammanträde i Socken-
stugan den 11 September 1897.

Närvarande undertecknad ordf. samt
Herrar ledamöter Joh. Engström, C. Aug. Olsson.
L. E. Hagberg, A. Ahlborg. P. E. Pettersson,
G. W. Eriksson, C. Zakrisson, och Axel Anders-
son.

§1.
C. E. Holmgren som har hustru och fyra
minderåriga barn nu bosatt i Tumbo.
socken hade begärt att få sitt må-
nadtliga understöd ökadt; nämden beslöt
att det skulle ökas med två (2)
Kronor i mån. från den 1 Oktober.

§2.
Företeddes en räkning från Uppsala Stads
fattigvårdsstyrelse för understöd åt gosse-
barnet Gustaf Edvin Carlsson utgående
223 Kronor 06 öre, nämden godkände att
densamma skulle betalas.

§3.
Med anledning af hans Maj:ts Konungens
tjugufem års jubileum beslöt nämden
att uppdraga åt tillsyningsmännen att
föranstalta om, så att hjonen vid
fattiggården på denna högtidsdag erhöl-
lo liten extra bespisning, samt skulle
de utom fattiggården varande äldre
hjonen erhålla En (1) Krona hvar-
dera och skulle denna utdelning
komma att uppgå till Fjorton
14 Kronor.

§4.
Som ledamöterna Wiktor Andersson
och Edvard Olsson från sammanträ-
det uteblifvit utan att suppleant
tillstädeskommit fälldes de att
till kommunens kassa böta 2 Kro-
nor hvardera.

§5
Att justera detta protokoll valdes
Herrar Joh. Engström och G. W. Eriksson.

Som ofvan.
/Aug Olsson/

Justeras
/Joh, Engström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 11 september 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105673.

Personrelationer