Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 11 oktober 1902

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 11 oktober 1902

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommunalnämn-
dens i Kloster socken sammanträde
i sockenstugan den 11 Okt. 1902.

Närvarande undertecknad ordf. samt Herrar.
ledamöter J. Hulterström, Aug Carlsson,
Ax. Andersson, Edv. Olsson, A. Ahlborg.
Aug.Holmgren, C.Zakrisson, A.Sahlin
A. Pettersson.

§1.
Upplästes K.B.Hafvandes. utslag af den
18 September d.år.angående ersättning
för Anna Bernhardina Åström och
hennes barn,nämden beslöt att icke der-
öfver anföra besvär.

§2.
Upplästes K.B.Hafvandes utslag af den
12 September d. år.angående ersättning
till Eskilstuna stad för understöd lem-
nadt till Wilhelmina Tunström, nämden
beslöt att icke deröfver anföra besvär,.

§3.
Upplästes. K.B.Hafvandes utslag. angående
af Kloster sökt ersättning från Wallby,
Kommun eller annat samhälle af 10 Kro-
nor understöd lemnadt till Maria Carls-
dotter Glodek. emedan hon nu enligt
hvad i målet blifvit utrönt den
7 Juni 1875.ingått äktenskap med.
Preussiske undersåten Gjutaren Johan
Glodek och derigenom förlorat Svensk medborgar-
rätt,blef Wallby: frikända och Kloster
socken hänvisade att söka ersättning
af stadsmedel för ifrågakomma fattig-
vård, samt i afseende på öfversändande
af Maria Carlsdotter och hennes barn,
till det land der de må ega
medborgarrätt förfara i enlighet med
32 § i Kongl.förordningen angående.
fattigvården den 9 Juni 1871. nämden
beslöt att icke deröfver anföra besvär.

§4.
Släggaren Wilhelm Bergström från Annero
bott i kommunen i 6 år, hade af ordföranden
den 1 Sept. erhållit ytterligare Tio. /10/.
Kronor i understöd, han förevisade då
läkarebetyg att han i följd af Kroniskt
Lunglidande icke Kunde försörja Sig
och sin familj,nämden godkände
detta åtgörande,Bergström företrädde
nu och begärde att få ett under-
stöd af 10 Kronor i mån. Så länge
sjukdomen fortfore.nämden beviljade
detta från 1 Oktober.

§5.
Från Skolrådets ordf. upplästes en skrifvel-
se hvari han å skolrådets vägnar gjorde-
anhållan om ett anslag å hundskattemed-
len af 175 Kronor.till planteringar vid-
Tunafors skola,enligt ett kostnadsförslag
af länsträdgårdsmästaren Botvid Anders-
son,efter hvilket planteringarna
skulle komma att anläggas och seder-
mera vårdas af i skolhuset boende
folkskolläraren G.A. Svensson, nämden
beslöt att bifalla denna begäran.

§6.
Enkan.Maria Lovisa Andersson.E M.Lund-
berg.Albertina Andersson.hade gjort be-
gäran att få skodon till sina barn
som gingo i skolan.ledamoten Sahlin
vitsordade att det vore stort behof
för dem att få sådana, nämden
uppdrog åt Sahlin att anskaffa
nödiga skodon, samt skulle betalningen
utgå af hunskattekassan.

§7.
Enk.Lovisa Johansson: född 1840 skrifven.
på socken. förr vid Helgesta företrädde
och begärde att få Fem [.5]. Kronor
i understöd från 1 November. d. år.
emedan hon voro i mycket fattiga
omständigheter.,nämden som väl
hade sig bekant förhållandet, bevil-
jade detta.

§8.
A.Ahlborg. Grönsta. begärde att få 25 Kro-
nor i hyra för bostaden åt enkan Sofia
Persson. derstädes, beräknat för ett år från
1 Nov. d. år. nämden beviljade detta.

§9.
Upprättades följade förslag till Utgifts-
och Inkomststat för kommunen för
nästkommande år.

{Utgifter.}
{Räntor och amoteringar.}
till jernvägslånet. 950.
till Folkskollärarnes Pensioninrättn. 1563.08.
E. Eriksson. Ånsöga {500.} 3013.08.

{Aflöningar}
Fjerdingsman. 500.
Polisuppsyningsman. 500.
Helsovårdstillsyningsman 200.
Tillsyningsmännen vid fattigg. 100.
Barnmorskan. 100.
Uppbördsman af Prestutskylderna. 75.
Löner till tjenstfolket Samt Kost. 2000.
Legodagsverken. 150.
Sekreterarearvode . 500.
Porto och skrifmaterialer. 25.
Utskylder. 300.
Underhåll af hus o Inventarier. 500.
Hyra för arrestlokalen. Tunafors. 100.
Underhåll af 37 hjon å 40 öre. {5402 - 10452.}
Transp. 13,465,08

Transp. 13.465.08.
Understödtagare utom fattiggården. 2800.
Hospital afgifter. 547.
50 famn. ved. å 9 Kr. 450.
annonsering 100.
belysning Tunafors. 200.
beräknad afkortning. 1500.
oförutsedda. behof. {2007.92. 7 604.92}
S:ma Kronor. 21.070.00

{Inkomster.}
af Fattiggården. 3200.
Räntor 1200.
Barnhemmskassans räntemedel. 700.
Andel af till Kongl. statskon-
toret influtna bränvinsminut-
handels och utskänkningsaf-
gifter 800.
af 41,000 fyrk a 37 öre {15170.}
S:ma Kronor. 21070.

§9.
Som ledamoten. J. Engström från Sam-
manträdet uteblifvit utan att suppleant
tillstädeskommit fälldes han att till Kom-
munens Kassa böta 2 Kronor.

[MARG:{bet}]


§10.
Att justera detta protokoll utsågos A.
Ahlborg .och Edv.Olsson.

som ofvan.
/Aug, Olsson./

Justerat:
/A, Ahlborg./
/J,E,Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 11 oktober 1902,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105672.

Personrelationer