Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 11 november 1905

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 11 november 1905

Anmärkning

Protokoll, fördt vid Kom-
munalnämndens i Klosters
socken sammanträde i
Sockenstugan den 11/11 1905

Närvarande, undertecknad ordf. samt leda-
möterna Aug. Pettersson, Herm. Wännerdahl,
O. A Neuman, Aug. Karlsson, Alb. Jansson
Arv. Olsson, C. E. Sundqvist, Axel Andersson
och C. A. Olsson Hugelsta.

§1.
Till Justeringsmän för dagens protokoll
valdes C. E. Sundqvist och Alb. Jansson.

§2
Fru Vilh. Bergström i Annero anhöll att
hennes mans understöd Kr. 10 skulle
höjas till Kr 15.00 i månaden och blef
ansökan beviljad.

§3
Ogifta Hulda Maria Engström, 19 år. skrifven
i Furuhäll 6 i Kloster S:n företrädde
och anhöll om understöd. Enligt läkare-
betyget är hon, i följd af grossess, oför-
mögen att genom arbete försörja sig och
som hon är utan egna medel samt saknar
vård och underhåll af annan beslöt Nämn-
den, att hon skulle intagas å socknens
fattiggård. Hon uppgaf, att hon under
en följd af år varit bosatt hos sin mor-
moder Johanna Blomgren i Eskilstuna och
i följd däraf torde hon ega hemortsrätt
därstädes. Nämnden beslöt att söka Eskils-
tuna stad för kostnaden med 75 öre om
dagen från och med den dag då hon
intogs å fattiggården till dess försörjnings-
skyldigheten af staden öfvertages eller be-
hofvet af understöd eljes upphör.

§4.
Föreståndaren Persson anhöll om ent-
ledigande från sin plats som före-
ståndare vid Balsta den 1 April 1906
och biföll Nämnden hans ansökan.

§5.
På framställning af Helsovårdstillsynings-
mannen beslöts att laga Decinfektions-
sprutan.

§6.
På hemställan af Herr O. Hammarin
beslöt nämnden att Socknen betalar
J. Selanders i Lindesnäs hustrus lik-
kista.

§7.
Valde nämnden till Kommité att
försälja tomterna vid Balsta Herrar
A. Ahlborg Grönsta, Ax. Andersson
Ånsöga och C. G. Sundqvist Rocksta
och skall kommittén till ett vidare
sammanträde framlägga förslag
till försäljning.

§8
f. statdrängen A. P. Andersson från
Hugelsta, född den 27/7 1838, anhöll om
understöd på grund af sjukdom och
ålderdomssvaghet. Nämnden beviljade
honom ett understöd af 12 Kr i mån.
från och med 1 Dec i år. Torshälla
stad skulle sökas för kostnaden,
emedan Andersson varit bosatt därstä-
des under det år han fyllde sextio
år och således eger hemortsrätt där.

§9.
Tillerkändes Ivar Lidström Skogsängen,
Karin Eleonora Lindholm Strömsborg 2, och
Evald Theodor Hurtig hvardera ett par kängor.

§10
Tillerkändes Jonas Anderssons i Hugelsta
dotter samt A. Johanssons i Skftinge
son hvardera ett par kängor.

§11.
Helsovårdstillsyningsmannen O. Hammarin
hemställde att förbud skulle utfärdas
mot svins hållande inom Tunafors
område och beslöt nämnden att bordlägga
frågan tills i Februari månad nästa år.

§12
Hemställdes huruvida ogifta Anna Nilssons
son Kurt skall utackorderas eller be-
hållas på fattiggården. Nämnden beslöt
att om lämpligt ställe kan anskaffas
gossen skulle utackorderas.

Som ofvan
/Joh, H, Engström/

/J. A. Jansson /
/C, G, Sundqvist/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 11 november 1905,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105670.

Personrelationer