Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 11 november 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 11 november 1899

Anmärkning

Protokoll, hållet vid komunal-
nämdens i Kloster socken
sammanträde i Sockenstu-
gan den 11 November 1899

Närarande undertecknad ordf samt Herrar leda-
möter Aug Olsson J Engström E Hagberg C
F Lindkvist C Zakrison W Anderson A Holmgren
Axel Anderson A Ahlborg

§1
Enkan Emilia Augusta Lundberg företrädde
med begäran om ett tillfälligt understöd af
ytterligare 10 kronor utöfver det förut beviljade
hvilket af nämden beviljades att utbetalas den
1 November

§2
Enkan Anna Charlotta Pettersson född 1834 och
för närvarande boende på Grönsta egor före-
trädde med begäran om hyresbidrag af 25
kronor för halft år räknat från 1 November
och beviljades detta af nämden

§3
Lägenhetsegaren C Fredrik Karlsons hustru
från Fagerås företrädde med begäran om
om understöd för som hon uppgaf en sin
sjuka dotter, men blef hännes begäran af
nämden afslagen på den grund att ej så-
dant behof förelåge att fattigunderstöd
vore af behofvet påkalladt

§4
Föredrogs Konungens Befallningshafvande utslag
i målet rörande Sockerbageriarbetaren Alfred
Leonard Sjögren från Stockholm hvargenom
Kloster socken odömts taga vård om nämde
Sjögren och hans familj; och ansåg nämden
att skäl ej förelåge att hos Kungl Majt:s och
rikets Kammarrätt söka ändring hvarför
nämden beslöt godkänna krafvet men
skulle om möjligt söka utfå kostnaderna af
statsmedel

§5
Handlingarna i målet mot Stenkvista socken röran-
de Enkan Anna Olsson från Bryngelsborg hvari-
genom Stenkvista Socken af Konungens Befallnings-
hafvande dömts taga vård om hänne och hännes
minderåriga barn, men ej tilldömt kloster
socken mer än 10 kronor af de 60 Kronor som
ära till hännes underhåll utgifna föredrogs,
och beslöt nämden godkänna Konungens Befall-
ningshafvande utslag men ansåg ej skäl
dertill vara att i målet Söka ändring

§6
Föredrogs Stockholms Stads helsovårdsnämds
och Stockholm stads fattigvårdsnämd hos
Konungens Befallningshafvande gjorda an-
sökan om åläggande för kloster socken att
ersätta dels för vård å Stockholms Stads all-
männa barnbördshus samt äfven för lemnad
fattigvård åt Sömmerskan Margareta Augusta
Hedström med tillhopa 16 Kronor jemte En krona
50 öre om dagen till dess hon blev utskrifven från
Maria fattigasyl. Nämden beslöt att ordf skul-
le afgifva förklaring i målet och skulle krafvet
till alla delar bestridas på den grund att hon
antagligen eger hemortsrätt i Eskilstuna

§7
Föredrogs Eskilstuna Stads hos Konungens
Befallningshafvande gjorda ansökan om åläg
gande för Kloster socken att ersätta dem
ett till Stenarbetaren Joh Molin lemnadt
understöd af dels 10 Kronor i penningar,
och dels 2 Kronor 4 öre för medesin äfvensom
det vidare understöd som kan komma
att till honom utgifvas nämden beslöt
bestrida krafvet

§8
Som ledamoten C Zakrison anmälde att han vid
förra sammanträdet uteblef på grund af laga förfall
beslöt nämden befria honom från de vid förra
sammanträdet ådömda böterna

§9.
Som ledamoten Edv Olsson från samman-
trädet uteblifvit utan att supleant tillkallats
dömdes han att till komunens kassa böta
2 Kronor

§10.
Att justera detta protokoll utsågs Ledamöterna
Axel Anderson Ånsöga och Aug Holmgren
Måsta

Som ofvan
/C, A, Olsson/

{Tilläg.} Ros från Helgesta företrädde med
begäran om understöd men som det var
komunalnämden bekant att han hade dotter
och måg i goda ekonomiska omständigheter
afslogs hans begäran af nämden

Som ofvan
/C, A, Olsson/

Justerat
/Aug Holmgren/
/Ax Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 11 november 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 6 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105669.

Personrelationer