Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 11 mars 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 11 mars 1899

Anmärkning

Protokoll hållet vid kom-
munalnämdens i Kloster
Socken sammanträde
i Sockenstugan den 11
Mars 1899.

Närvarande undertecknad ordf samt Herrar
ledamöter Joh Engström Aug Olsson CF
Lindkvist A Hagborg Wikt Anderson Edv Olsson
A Ahlborg samt i stället för ledamöterna
A Holmgren och C Zakrison supleanterna
Erikson Gerdtre och Janson Skensta

§ 1
Föredrogs en skrifvelse från barnhemsstyrelsen
hvari densamma gjorde hemställan att
som barnhemmets lösegendom kommer
att öfvergå i fattiggårdens ega barnhems-
kassan måtte godtgöras derför med skälig
lösen. Eller i motsatt fall om i en
närmare eller fjermare tid barnhem-
met komme att från fattiggården för-
flyttas för att blifva särskildt inrättning
barnhemmet då erhåller lika uppsätt-
ning som den nu fattigvården fått öfver-
taga. Nämden beslöt att som barnhemmet
fortfarande existerar blott med den skil-
naden att det blifvit förlagt till fattiggår-
den kunde dess begäran om lösen för
inventarierna ej bifallas utan skulle
barnhemmets inventarier som af barnhem-
styrelsen förflyttats till fattiggården derstädes
förvaras och användas för barnhemets
räkning

§ 2
Beslöts utbetala kostnaden för begrafning
m.m. å arbetaren Johannes Simonsson
från Skogstorp i Mölltorps församling
Skaraborgs län med Kr 29,62 och skulle
beloppet utsökas af förenämde komun

§ 3
Ida Anderson från Hangnesta begäran
om ett understöd af 10 Kronor beviljades
emedan upplyst blifvit att hon har
tre minderåriga barn och befinner sig
i synnerligen fattig omständigheter. Under-
stödet skulle utbetalas från Februari samt
utsökas af Stenkvista komun der hon
antagligen eger hemortsrätt

§ 4
Enkan Lovisa Andeson från Haga begäran
om förhöjdt understöd från 15 till 20
Kronor i månaden beviljades och skulle
detsama utbetalas från 1 Aprill

§ 5
Föredrogs Fors Sockens fattigvårdstyrelse
hos Konungens befallningshafvande gjorda
ansökan om åläggande för Kloster komun
att ersätta ett af dem utgifvet understöd
af 4 Kronor samt äfven allt hvad som
komme att utgifvas för Enkan Anna
Lotta Larson boende i Hof och beslöt nämden
bestrida Fors Sockens gjorda ansökan

§ 6
Att Justera detta protokoll valdes
Herrar A Holmgren och Axel Anderson

Som ofvan

/C,A, Olsson/

Justeradt:

/Axel Andersson/
/August Holmgren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 11 mars 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105668.

Personrelationer