Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 11 januari 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 11 januari 1896

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommu-
nalnämdens i Kloster socken
sammanträde i sockenstugan
den 11 Januari 1896

Närvarande undertecknad ordf, samt Herrar
ledamöter Joh Engström, P. Larsson. G. W. Eriksson.
Anders Eriksson P. J. Pettersson, Wiktor Andersson.
P. G. Andersson. And. Larsson och i st. f. Aug
Eriksson i Svista suppleanten Carl Eriksson
Axel Andersson Ånsöga var frånvarande
med giltigt förfall.

§1.
Hustrun Lovisa Wendelius Söhr beviljades
ytterligare ett understöd af Åtta (8) Kronor.
hon var fortfarande bosatt vid Tunafors

§2.
enkan Charlotta Pettersson från Hällstugan begärde
att få sitt understöd ökadt från 3.50 till
6 kronor i mån emedan hon vore säng-
liggande sjuk. nämden uppdrog åt destriktsle
damöterna i 2:dra distriktet att taga reda på
förhållandet, samt om hon hade några
anhöriga, som voro i sådana omstän-
digheter att de kunde vara skyldiga
att bidraga med någon hjelp till henne.

§3.
Slagtaren W. Olsson i Eskilstuna sökte ett
lån i Kloster socken Kassa å (3000) kronor
mot inteckning i sin gård n:o 54 A.
i Eskilstuna, nämden beslöt att så snart
fullständiga handlingar företeddes de skul-
le taga under pröfning om lånet kunde
bifallas

§4.
nämden beslöt att läkare skulle hemsändas
till dotter Elin Bohm vid Grindstugan
å Hugelsta ägor. som var mycket illa
sjuk

§5
Att justera dagens protokoll valdes Herrar A.
Larsson Grönsta och A. Eriksson Qvinnersta

Som ofvan.
/Aug Olsson/

Justeradt
/Anders Eriksson/
/Anders Larsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 11 januari 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105658.

Personrelationer