Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 11 februari 1904

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 11 februari 1904

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommu-
nalnämndens i Klosters socken
sammanträde i Sockenstugan
den 11 Februari 1905.

Närvarande undertecknad ordf. samt leda-
möterna A. Pettersson, H. Engström, Herm.
Vännerdahl, O. A. Neuman. L.A. Karlsson,
Alb. Jansson, Arvid Olsson, G. Sundkvist,
Axel Andersson och C.A. Olsson, Hugelsta,

§ 1.
Att justera dagens protokoll valdes G. Sund-
kvist, Röksta och Arvid Olsson, Slagsta.

§ 2.
Meddelades att L.G. Erikssons Änka från Sofie-
berg i Kloster den 17 Jan. erhållit 15 kronor
i begrafningshjälp och blef denna utgift af
Nämnden godkänd.

§ 3.
Grundläggar Gerling fr. Odensala begärde
att få köpa sten från Fattiggården och upp-
drogs det åt tillsyningsmännen att därom
underhandla med Gerling.

§ 4.
Som makarne Eriksson från Sofieberg för-
ut erhållit ett fattigunderstöd af 15 kronor
i månaden, men mannen aflidit den 17
Januari, så beslöt Nämnden att till Änkan
utbetala 12 kr. i mån. från den 1 mars.

§ 5.
Föredrogs en skrifvelse från kusken J. Hed-
lund från Hagby i Fors socken, hvari han an-
höll att hans lungsjuke son Viktor Hedlund
måtte blifva intagen på fattiggården härstädes.
Nämnden afslog hans begäran på den grund
att något rum ej för tillfället är disponibelt vid
fattiggården. Äfvensom ansåg Nämnden att, när
Viktor Hedlund vid förra sammanträdet blef be-
viljad ett understöd af 12 kr. i mån. hans föräldrar
i första hand äro skyldiga att vårda honom.

§ 6.
Meddelades att Joh. Olsson i Ökna inbetalt sitt
lån till Kommunalkassan stort 2,500 kronor
jämte 2 år och 34 dagars ränta á 5½ % kr. 287.99.
Nämnden beslöt att summan tillsvidare skall
innestå i Sörml. Ensk. Bank.

§ 7.
Upplästes K.B utslag i målet mellan Stenkvista
och Kloster hvari Klosters fattigvårdsstyrelse ådömts
att öfvertaga vården af förra drängen Per Svensson
född 1841. Svensson blef hämtad till Klosters fattig-
gård den 25 Jan. och beslöts att utslaget ej skulle öfver-
klagas.

§ 8.
Föredrogs Hammarins, från förra samman-
trädet bordlaggda skrifvelse, angående för-
hyrning af rum inom Tunafors samhälle vid
inträffad desinfektion. Kommunalnämnden
afslog densamma på den grund att distrikts-
ledamöterna ej ansågo förhyrning af sådant
rum nödvändigt.

§ 9.
Änkan Anna Falk från Kvinnersta begärde
fattighjälp vid förra sammanträdet. Det upp-
drogs då åt Axel Andersson i Ånsöga att till
ett kommande sammanträde göra undersök-
ning om verkligt behof af fattighjälp före-
låg, och meddelade han nu, att änkans son
Fabrikör Falk i Eskilstuna lofvadt att taga
hand om sin mor.

§ 10.
Föredrogs Kjula fattigvårdsstyrelses ansökan
att Klosters socken måtte åläggas att till dem
utbetala 75 öre om dagen jämte läkarebetyg
och medicin enl. räkning för förra soldaten
Karl Alfred Hall född 1839, hvilken intogs i
Kjula fattighus den 5 Januari i år.
Nämnden beslöt att bestrida krafvet på den
grund att Hall ej har vistats inom Klosters
kommun under sådana förhållanden att
han där äger hemortsrätt, och uppdrogs det
åt ordf. och Hammarin att anställa förhör
med Hall.

§ 11.
Ordföranden framställde en begäran att sekre-
terarearvodet för innevarande år måtte för-
höjas från nuvarande 500 kronor till 1000 kronor,
på grund af det myckna arbete och besvär som
är förenadt med detta uppdrag. Nämnden
beslöt att till blifvande Kommunalstämma i
Mars månad tillstyrka förhöjning till 800 kronor.

§ 12.
Som Karl Hults hustru och barn äro intagna
å Fattiggården och mannen, hvilken nu
vistas i Södertelje, har framställt en begäran
att få hämta familjen till sig så beslöts,
att när Hult visar hyreskontrakt och upp-
gift om stadigt arbete han får hämta familjen
från Fattiggården.

§ 13.
Beslöts att ingå till Helsovårdsnämnden i
Eskilstuna med begäran att vid förekom-
mande behof och mot ersättning få använda
desinfektionsugnen.

§ 14.
Ledamoten A. Olsson, Slagsta anhöll att få
ett par skodon till Soldat Hurtigs barn. Det upp-
drogs åt Olsson att anskaffa desamma och skall med-
len därtill tagas af hundskattekassan.

§ 15.
Uppdrogs åt ordf. och v. ordf. att å Kommunal-
nämndens vägnar göra framställning till
Herr Olsson i Qvinnersta att fortast möj-
ligt och senast den 25 Februari i år
öfverlämna föregående års räkenskaper
till revisorerna i och för granskning af de-
samma.

Som ofvan

/A, Ahlborg./
ordf.

Justeradt:

/C,G, Sundqvist/
/A. Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 11 februari 1904,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 februari 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105657.

Personrelationer