Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 11 augusti 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 11 augusti 1894

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommunalnäm-
dens i Kloster socken sammanträde
i sockenstugan den 11 Augusti
1894.

Närvarande undertecknad ordf. samt Herrar leda-
möter Nils Jansson, Olof Andersson, J. J. Jonsson,
And. Eriksson, O. Eriksson P. Larsson E. G. Engström
P. G. Andersson, Aug. Eriksson samt supplean-
ten Carl Carlsson Svista i st. f. Anders Larsson,
Grönsta.

§1.
Föredrogs Eskilstuna stads fattigvårdsstyrelse
hos Konungens Bafallningshafvande gjorda
anspråk på ersättning för ett tillfälligt understöd
af 21 kronor 50 öre lemnadt till enklingen
smidesarbetaren Axel Molanders 4 minder-
åriga barn, med anledning af att Molan-
der rymt från hemmet äfven fordrades i
utackorderingsafgift 32 kronor i mån. för
alla barnen neml för dottern Edith. Albertina
hos fabriksarbetaren G. Th. Gustafsson Tuna prestgård. enl. kontrakt
den 14 Juli 6 kronor i mån hon är född den
13 Okt. 1887. Sonen Axel Gerorg född den
1 Aug. 1889 hos statdrängen Erik Johan
Törnblom vid Säby gård Barfva socken enl.
kontrakt af den 14 Juli med 8 kronor i mån.
gossebarnet Tore Gabriel född den 20 Nov. 1891 hos
ladugårdskarlen Carl Gustaf Jonsson vid Wallby.
Prestgård enl. kontrakt af den 10 Juli 1894 med
8 kronor i mån och flickebarnet Elsa Maria
född den 24 Maj 1894 hos Fabriksarbetaren C. A. Mo-
lander i gården N:o 5 köpmangatan i Eskilstuna
enl. kontrakt af den 6 Juli med 10 kronor
i mån. Ordföranden uppläste en skrifvelse till
förklaring hvari, som mannen här i socknen
egde hemortsrätt; emedan han för år 1893 varit man-
talsskrifven vid Rosenhäll och då understödet
utgått enl 1 § godkändes betalningen af, 21 kro-
nor 50 öre; men utackorderingsafgiften blott
till den dag då Molander åter började
arbete vid en fabrik i Eskilstuna; ty
det hade upplyst att han hemkommit
och börjat arbeta, hvadan han sjelf enl
3 § fattigvårdsförordningen vore skyl-
dig att draga försorg om sina barn,
nämden godkände den upplästa skrif-
velsen.

§2
Att justera dagens protokoll utsågs
Herrar E. G. Engström Tunafors och P. Larsson
Årby

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 11 augusti 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105651.

Personrelationer