Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 11 april 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 11 april 1896

Anmärkning

Protokoll hållet vid
kommunalnämdens i Kloster
socken sammanträde i
Sockenstugan den 11 April 1896.

Närvarande undertecknad ordförande, samt
Herrar ledamöter. Joh Engström, P. Larsson.
G. W. Eriksson, Axel Andersson, Aug. Eriksson, Wiktor
Andersson. And. Eriksson, P. E. Pettersson, And. Larsson,

§1.
Att tillsammans med vederbörande kronobetjent
verkställa besigtning å Sommarluststället
Djurgården i Kloster Socken valdes Aug.
Olsson Qvinnersta och G. W. Eriksson Stjernholm.

§2.
Inteckningen å 4000 kronor. i Måsta N:o 1-2.
hade nuvarande egaren E. G. Landegren i
Eskilstuna begärt att slippa, jemte inteck-
ningsäkerheten ställa borgen, om detta
icke beviljades ville han inbetala lånet
nämden beslöt att han skulle få inbetala
lånet, tillika upplyste ordföranden att
förfrågan gjorts att få låna pengarna
mot 1:sta inteckning under halfva texerings-
värdet i jordbruksfastighet. mot 4 procents
ränta, nämden godkände att denna säker-
het skulle antagas.

§3.
arbetskarlen Per Eriksson från Kumla begärde
hjelp till hyran med 6 kronor 50 öre i kvarta-
let Eriksson var född den 1 Januari 1826. förevi-
sade läkarebetyg att han var af ålder och
rheumatism oförmögen att försörja Sig, med-
delade att han bott i Eskilstuna i 15 år
till år 1889. då han flyttade till Wallby
socken affördes år 1884 på särskild förteck-
ning i Eskilstuna, uppehöll Sig sedan kvar
i Eskilstuna till 1 April 1885 då han flytta-
de till Sörängstorp i Kloster, inflyttade
åter till Eskilstuna den 1 Okt. 1885, i gården N:o 100.
hade således bort för år 1885. varit mantalsskrifven
i Eskilstuna, alltså då mannen fyllde 60 år egde
han hemortsrätt i Eskilstuna, nämden bevilja-
de 6 kronor 50 öre i kvartalet till hyra, men
skulle detta, samt allt vidare, som för
honom kunde komma att här behöfva utgifvas
enl. 1 § fattigvårdsförordningen återsökas af
Eskilstuna stad der han antagligen egde
hemortsrätt.

§4.
Ogifta Anna Andersdotter från Carlslund. N:o 2.
i Kloster socken företrädde och begärde
att få understöd för sig och Sina tvänne
oäkta barn Johan Gotthard född d. 27/6 1891. Maria
Elfrida född d. 31/1 1895 inflyttade till denna församl.
den 7 April 1895. Kyrkoskrefs härstädes den 27/11
1895. kom hit från Eskilstuna, dit hon flyttat
hösten 1894., emedan hon sålunda bort för år
1895 mantalsskrifvits i Eskilstuna, så egde
hon der hemortsrätt, nämden beviljade ett
understöd af 10 kronor, men skulle detta
samt allt vidare, som för henne kunde
komma att här behöfva utgifvas enl. 1 §
fattigvårdsförordningen återsökas af Eskil-
stuna stad. der hon antagligen egde
hemortsrätt.

§5.
Enkan Hilma Eleonora Jonsson, Som nu innebodde
i Millers gård i Eskilstuna företrädde och begär-
de att få understöd, för sina tvänne barn,
af Kloster kommun, hon hade varit bosatt
vid Törnda i Kloster från 1:sta April 1895.
till 1:sta April 1896. emedan hon nu var
bosatt inom Eskilstuna,, hänvisades hon att
framställa sin begäran för Eskilstuna
stads fattigvårdsstyrelse.

§6
Föredrogs Jönköpings stads fattigvårdsstyrel-
ses ansökan om ersättning för hustrun Sofia
[Skånberg], som med dotter blifvit intagen
på arbetshusets sjukafdelning i Jönköping
den 4 sistl. Mars, och fordrades nu af
Kloster ersättning med 1 krona om dagen
för modren och 75 öre om dagen för dottern
hon hade bott vid Carlslund. N:o 2 i Kloster
sednaste året eller varit mantalsskrifven
derstädes för år 1895. nämden uppdrog
åt ordföranden att afgifva förklaring i
målet.

§7.
Att justera detta protokoll valdes Herrar
Anders Larsson Grönsta och Aug. Eriksson i Svista.

Som ofvan.
/Aug, Olsson,/

Justeradt
/Anders Larsson/
/August Eriksson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 11 april 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105649.

Personrelationer