Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 november 1900

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 november 1900

Anmärkning

Protokoll hållet vid komu-
nalnämdens i Kloster socken
sammanträde den 10
November 1900.

Närvarande undertecknad ordförande samt
herrar ledamöter J. Engström Aug Olsson.
E. Hagberg C. Zakrison Aug. Holmgren
Axel Andersson Edv. Olsson och A. Ahlborg
samt med giltigt förfall frånvarande Vikt. An-
dersson.

§1
Att uppgöra längden öfver de personer som
till följd af sjukdom fattigdom eller andra
orsaker böra befrias från mantalspenningars
erläggande valdes ledamöterna Aug. Olsson
Ovinnersta A. Ahlborg Grönsta och C. A. Olsson
Hugelsta

§2
Distriktsledamoten herr J, Engström upp-
lyste att han till aflidne hustru Rosvalls
begrafning utbetalt 10 kronor och som det
var komunalnämden bekant att stor fattig-
dom vore rådande inom familjen godkän-
de nämden denna herr Engströms åtgärd.

§3.
Ordföranden förelade komunalnämden en
tablå öfver komunens inkomster och utgifter
för året och som det visade sig att de me-
del som för närvarande funnes ej räckte att be-
strida utgifterna vid årets slut beslöt nämden
ett tillfälligt lån af 4500 kronor skulle upp-
tagas och uppdrog åt C. Olsson Hugelsta
och A Ahlborg Grönsta att anskaffa det er-
foderliga beloppet.

§4
Att justera detta protokoll utsågs ledamöterna
Edv. Olsson och A. Ahlborg.

Som ofvan
/C, A, Olsson./

Justerat
/J, E, Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 november 1900,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105641.

Personrelationer