Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 november 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 november 1894

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommu-
nalnämdens i Kloster socken
sammanträde i sockenstugan
den 10 November 1894.

Närvarande undertecknad ordförande, samt Herrar
ledamöter A, Larsson O. Eriksson, J. J. Jonsson,
P. Larsson, P. G. Andersson, Anders Eriksson,
Nils Jansson, O Andersson, Suppleanterna G. W.
Eriksson i st f. G. Engström Gustafslund och Carl
Eriksson Svista i st f. Aug. Eriksson Svista.

§1.
Ordföranden upplyste att förre statdrängen
Anders Gustaf Andersson, hvilken egde hemorts-
rätt i denna församl. den 14 sistl. Oktober
måst intagas på fattiggården med anled-
ning af att han led af ett öppet sår på
benet och derför var oförmögen till arbete,
samt desslikes var i behof af läkarevård;
och utan några som helst tillgångar, näm-
den godkände detta.

§2.
Enkan Maria Lovisa Andersson från Kumla före-
trädde och begärde understöd med anledning
af att hennes man sliparen C. F. Andersson nyligen
aflidit efterlemnade henne och fyra minderåri-
ga barn i fattiga omständigheter, samt utan
anhöriga, som kunde bistå henne med något,
genom att de varit bosatta här i socken i tre år
så var hemortsrätten härstädes, hon upplyste att
hon skulle få arbete vid Kniffabriken, men
mot ringa aflöning, då hon vore nybörjare.
så det vore omöjligt för henne att försörja sig
och betala hyran, hon begärde Fem (5) kro-
nor i mån. till hjelp och beviljades detta,
samt att utbetalningen skulle räknas
från 1 November till årets slut.

§3.
Soldaten C. G. Storm Ärna företrädde och begärde
understöd af 3 kronor i veckan med anledning
af att han genom sjukdom, "ledgångsrheumatism",
vore oförmögen att sig fullt försörja efter
det nämden någon stund öfverlagt om förhållandet,
blef hans begäran afslagen på den grund att
upplyst blef att han sjelf ännu egde använd-
bara tillgångar.

§4.
Olof Andersson Röksta anmälde att flicke
barnet Anna Malmsten, som hos honom varit
utackorderad, nu öfverlemnats till Carl Malm-
sten, Ömanstorp.

§5
Genomgicks mantalslängden för förslags uppgöran-
de på de personer som böra befrias från
erläggande af mantalspenningar för år 1895.

§6.
Att justera detta protokoll utsågos Herrar
Anders Larsson Grönsta och Olof Andersson.
Röksta.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt
/Anders Larsson/
/Olof Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 november 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105640.

Personrelationer