Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 mars 1906

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 mars 1906

Anmärkning

Protokoll, fördt vid Kom-
munalnämndens i Klosters
socken sammanträde i
Sockenstugan den 10 mars 1906.

Närvarande undertecknad ordf. samt leda-
möterna H. Engström, Aug. Pettersson,
Herm. Vännerdahl, O. A. Neuman, Aug. Karls-
son, Alb. Jansson, Arv. Olsson, C. G. Sund-
kvist, Axel Andersson och C. A. Olsson, Hugelsta.

§1.
Till justeringsmän för dagens protokoll valdes
Axel Andersson och C. G. Sundkvist.

§2.
Upplästes Konungens Befallningshafvandes ut-
slag i anledning af en från Stockholms stad den
13 December 1905 gjord ansökning om förpliktelse
för Klosters socken att ersätta dem för lämnad
fattigvård till Typografen Johan Edvard Petters-
sons hustru Alma Paulina och makarnes minder-
årige son Seth Edvard. Med anledning af att
omnämnde Pettersson, hvilken afvikit från familjen,
vid tiden för fattigvårdens lämnanden ägde hemorts-
rätt härstädes blef Klosters kommun ålagda, att i
mån af behof draga försorg om familjen samt om annorlun-
da ej bestämmes genast afhemta densamma. Nämn-
den beslöt att däröfver ej anföra besvär.

§3.
Föredrogs Stockholms stads hos Konungens Befall-
ningshafvande gjorda framställning om åläggande
för Eskilstuna fattigvård eller annan vederböran-
de kommun att ersätta kostnaden för vård och
underhåll åt ogifta Anna Bernhardina Åström
och hennes den 23 December 1905 födda dotter Greta
Linéa, hvilka den 3 Januari 1906 måst intagas å
Maria fattigasyl. I Eskilstuna fattigvårdsstyrelses
förklaring i målet påstås att Åströms rätta hem-
ort är Klosters socken emedan hon erhållit under-
stöd därstädes i början af år 1903. I fattigliggaren
för kommunen finnes antecknadt, att omnämnde
Åström varit intagen å Bahlsta fattiggård, men ut-
skrefs därifrån den 1 April 1903 och har sedan ej åt-
njutit fattighjälp förrän den 3 Jan. i år och på den
grund torde hon ej äga hemortsrätt härstädes. Nämnden
beslöt att krafvet skulle bestridas.

§4.
Föredrogs Eskilstuna stads framställning om
åläggande för Lista eller annan kommun, att
ersätta, för vård och underhåll till ogifta Hedvig
Sofia Österlund och hennes den 16 Juli 1902 födda gosse
Karl Sixten, hvilka den 5 December 1905 måst intagas
å stadens fattigvårdsinrättning. Af Poliskommissa-
rien Gustaf Ramströms den 5 December 1905 utfärda-
de rapport synes framgå att nämnda Österlund
ej varit bosatt inom Klosters socken sedan hös-
ten 1902 utan torde hemortsrätten vara antingen
Lista eller Torshälla socken, och beslöts att bestri-
da krafvet.

§5.
Fattades beslut om inköp af ett par oxar till
fattiggården inst. vår.

Som ofvan
/A, Ahlborg,/

Justeradt:
/C, G, Sundqvist/
/Axel. Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 mars 1906,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105639.

Personrelationer