Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 juli 1904

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 juli 1904

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommunal-
nämndens i Kloster socken sam-
manträde i sockenstugan den
10 Juli. 1904.

Närvarande underteckn. ordf, samt ledamöterna A.
Pettersson. A Sahlin. C. Zakrisson, C. G. Sundkvist
Edv Olsson, A. Ahlborg, Ax. Andersson, samt
i st. f. Aug. Carlsson. Ärsta. Albert Jansson. Skensta
frånv. med giltigt förfall var. Hilmer Engström

§1.
Distriktsledamoten. G. Sundqvist hade den 30.
sistl. Juni utanordnat. Tio (10) Kronor i
understöd för hustru Amalia Eriksson. från Wall-
sta. nämnden godkände denna utbetalning.

§2.
frånskilde hustrun Emma Fredriksson från Helges-
ta företrädde och begärde att få understöd, "hon
upplyste att hennes styffader Lars Gustaf Carlsson
hade ett ställe i Ärila omkring 20 Tnl. åker."
då hon nu ej företedde läkarebetyg, att
hon på grund af sjukdom vore oförmögen
att försörja sig. Kunde hennes begäran
ej bifallas

§3.
hustru Amalia Eriksson från Wallsta begärde
att få (15) Kronor i mån i understöd för
sig och sina 3 minderåriga barn, nämden
beviljade detta från 1 Augusti.

§4.
Evald. Larsson. född 3/10 1901. från fattiggården utackor-
derades till rättaren. C. O. Lundberg. Grönsta för
Tolf (12) Kronor i mån, räknadt från den 15 Juli.

§5
Som föreståndaren anmält att han flyttar den 24.
inst. Okt. så beslöts att platsen skulle annon-
seras ledig lill ansökning intill den 13 inst.
Augusti mot Kontant lön för föreståndaren
och föreståndarinnan af 600 Kr. jemte Kost.

§6.
Som ledamoten C. A. Olsson. Hugelsta från Samman-
trädet uteblifvit utan att suppleant tillstädeskom-
mit fälldes han att böta 2 Kronor till kommu-
nens Kassa.

§7.
Att justera detta protokoll valdes Edv.
Olsson. Glömsta och A. Ahlborg. Grönsta.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt:
/J, E, Olsson/
/A, Ahlborg,/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 juli 1904,” Eskilstuna kommun, hämtad 30 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105634.

Personrelationer