Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 februari 1900

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 februari 1900

Anmärkning

Protokoll fördt vid samman-
träde med kommunalnämden
i Kloster socken i Sockenstu-
gan den 10 Februari 1900

Närvarande undertecknad ordförande samt
Herrar ledamöter J Engström Aug Olsson
C F Lindkvist A Hagberg C Zakrison Aug
Holmgren Axel Anderson Edv Olsson A Ahl-
borg

§.1
Skomakaren C E Holmgren företrädde med
begäran att kommunalnämden ville utfärda
ansvarssedel för ett hans barn som måste för
difteri intagas å Eskilstuna epidemisjukhus och
beslöt nämden bifalla hans begäran

§.2
Mathilda Andersson från Rödmossen företrädde
med begäran om understöd enär hon genom
sjukdom vore oförmögen försörja sig, och bevil-
jade nämden med anledning af företedt
läkarebetyg ett tillfälligt understöd af 10 Kronor
som om skäl dertill förelåge skulle utsökas af
Kjula komun der det antogs att han förvärvat
sig hemortsrätt

§.3
Föredrogs handlingar i fattigvårdsmål rörande
Enkan Anna Jonsdotter från Fors socken och
uppdrog nämden åt ordföranden att i målet
afgifva förklaring

§.4
Som pigan Emma Johanson från Emborg
blifvit till följd sjukdom (Difteri) intagen å Eskils-
tuna epidemisjukhus och ansvarssedel utfärdats
af ordföranden samt efter utskrifningen intagen
å församlingens fattiggård, nämden beslöt godkän-
na ordförandens åtgöranden och skulle kostnader-
na utsökas af Torshälla landsförsamling
der förenämde Emma Johanson troligen eger
hemortsrätt

§.5
Föredrogs en skrifvelse från hospitalet i Nyköping
att pigan Johanna Katarina Karlsson som der
vårdats nu vore frisk och skulle från hospi-
talet afhämtas, och uppdrog nämden åt ordf
att ombestyra att hon med första blefve från
hospitalet afhämtad

§.6
Som ledamoten Wikt Anderson från samman-
trädet uteblifvit utan att suppleant till-
kallats fälldes han att till komunens kassa
böta 2 Kronor

§.7
Att justera detta protokoll utsågs ledamö-
terna Aug Holmgren och Axel Anderson

Som ofvan
/C, A, Olsson/

Justerat
/Aug Holmgren/
/Ax. Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 februari 1900,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105630.

Personrelationer