Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 febrrruari 1905

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 febrrruari 1905

Anmärkning

Protokoll, fördt vid Kom-
munalnämndens i Klosters
socken sammanträde i
Sockenstugan den 10 Febr. 1906.

Närvarande undertecknad Ordf. samt leda-
möterna Hilmer Engström, Aug. Pettersson,
Herm. Vännerdahl, O. A. Neuman, Aug. Karlsson,
J. A. Jansson, Arv. Olsson, C. G. Sundkvist,
och Axel Andersson.

§1.
Till justeringsmän valdes O. A. Neuman
och Aug. Pettersson.

§2.
Meddelades, att Fors fattigvårdsstyrelse
hos Konungens Befallningshafvande anhållit
om åläggande för Klosters fattigvårdsstyrelse
att aflämna förklaring angående af Fors socken
lämnat understöd till minderårige Ivar Vatgar
Astley Sjögren. Som det kommit till styrelsens
kännedom att Fors kommun, sedan i Juli mån.
1903 och hitintills, oafbrutet lämnat månatligt
understöd till nämnda barn och som dess
fader; Fabriksidkaren Karl Ivar Leonard Sjögren,
vid den tid då understödet började, ännu ägde
hemortsrätt i Fors socken och dessutom är
ägare till Heleneborg i Klosters socken så
beslöt nämnden att krafvet skulle bestridas.

§3.
Vid Nämndens sammanträde af den 11 Nov. 1905
hade Helsovårdstillsyningsmannen V. Ham-
marin anhållit om utfärdande af förbud
för personer inom Tunafors samhälle, att
därstädes hafva svin. Som skäl för sin an-
mälan anförde Hammarin, att, åtminstone under
den varma årstiden, stank och orenlighet ofta
förekommer. Nämnden ansåg, att förbud ännu
ej visat sig vara af behofvet påkalladt och afslogs
Hammarins framställning.

§4.
Änkan Mina Bergström fråm Annero före-
trädde och anhöll om understöd af 8 kr.
i månaden på den grund att hennes man,
hvilken nu aflidit, erhållit understöd af
kommunen. Hon meddelade, att hon har en
flicka 12 år samt att hon har stadigvarande
arbete vid Joh. Engströms fabrik och för-
tjänar 1.70 pr. dag. Nämnden ansåg, att hon
för närvarande ej är i behof af understöd,
och afslog därför hennes begäran, men skul-
le hon erhålla ett par kängor åt flickan när
hon börjar skolan.

§5.
f. kusken Anders Jonssons, från Tunafors, dotter in-
ställde sig och anmälde att hennes fader blifvit död
den 15/1 i år. Hon anhöll om begrafningshjälp
för fadern och emedan han åtnjutit understöd
från kommun beviljade Nämnden hennes be-
gäran och utbetalades samma dag 20 kr.

§6.
Skomakaren Ludvig Bergstedt född 1857 från Strömsborg
N:o 2 i Klosters socken företrädde och anhöll om
understöd. Enligt läkarebetyget är han, på
grund af lungtuberkulos, oförmögen till arbe-
te och som det upplystes, att han är i saknad
af egna medel samt underhåll af annan, an-
såg Nämnden att fattigvården måste bisträcka
honom och erhöll han denna dag 10 kr. i
understöd. Fors socken, där Bergstedt, enligt
hvad prästbetyget utvisar, synes äga hem-
ortsrätt, eller ock möjligen annan kommun, skall
sökas, icke allenast för nu lämnadt understöd,
utan äfven för allt som vidare af oss kan honom
tilldelas enligt 1 § fattigvårdsförordningen.

§7.
Smerglaren Albert Ferdinand Kvarnström,
född 1875, från Dufnäs i Klosters socken anhöll
om understöd för sig och sin hustru. Enligt läkarebe-
tyg äro båda, till följd af lungsjukdom
oförmögna, att genom arbete förvärfva hvad till
deras lifsuppehälle oundgängligen erfordras.
Kvarnström meddelade, att han erhöll sjukhjälp från
Järnbolagets sjukkassa med 5,25 kr. i veckan,
men sedan därifrån afdragits månadsafgiften till
kassan med cirka 2 kr. var det omöjligt för familjen
att kunna lifnära sig samt betala hyra och vedbrand på endast denna hjälp.
Emedan familjen Kvarnström i öfrigt är i saknad
af egna medel samt underhåll af annan, beviljade
Nämnden dem ett understöd af 20 kr. och skall
Fors Socken där Kvarnström synes äga hemort-
rätt, eller annan vederbörande kommun, sökas för
det redan lämnade understödet samt för allt som
vidare af oss kan dem tilldelas enligt 1 § fattig-
vårdsforördningen.

§8.
Betsaren Axel Holmström från Stenslund
i Klosters socken företrädde och anhöll om
hjälp till medicin och behandling för lungsjuk-
dom. Enligt intyg från Öfverläkaren C. E. Valler
vid Hålahults sanatorium har Holmström
vårdats därstädes sedan den 26 Maj 1905 och
har af Öfverläkaren tillrådts att efter hemkom-
sten från sanatoriet genomgå en kur med se-
rumbehandling. Nämnden beslöt att Holmström
skulle få genomgå en sådan kur hos D:r Möller
i E.tuna och skall kostnaden därför
betalas af kommun.

§9.
Ledamoten Aug. Karlsson anmälde, att f. rätta-
ren Nils Olsson och hans hustru, 84 år, från Väster-
äng i Kloster numera voro oförmögna att genom
eget arbete kunna försörja sig och som deras
hopsparade medel nu var alldeles slut, ansåg
han att understöd var behöfligt. Nämnden bevilja-
de dem ett understöd af 10 kr. i mån. fr. o. m. 1 mars i år.

§10.
Räkning från Provinsialläkaren Er. Haeggström
å 5 kr. för verkställd desinfektion vid Ärna blef
af Nämnden godkänd till betalning.

§11.
Föredrogs en skrifvelse från Fru Ebba Malmborg
däri framhölls att Nämnden ville hos Kom. stäm-
man förorda ett anslag af 300 kr. att under in-
nevarande år utgå till ett i närheten af Eskilstu-
na stad inrättadt hvilohem för sådana lung-
sjuka, som vänta på sanatorievård. På grund
af att kommunens kontanta medel äro hårdt anlitade för öfri-
ga utgifter ansåg Nämnden sig ej kunna föror-
da mer än högst 150 kr. att utgå under innevaran-
de år och mot vilkor att personer från kommun
erhålla inträde i hvilohemmet i proportion efter-
som bidragen från öfriga kommuner inflyta.

§12.
Meddelades, att till föreståndare vid fattiggård-
den från den 1 April till den 1 November i år
blifvit antagen befallningsman G. A.
Edling från Mesta med hans hustru
som föreståndarinna. Lönen för båda till-
sammans beräknas efter 750 kr. pr. år och skall
således för dem bestämda tiden utgå med
437.50 kr. däri inberäknad städja,

§13.
Änkefru Louise Lundgren från Reymyre, hvil-
ken under en följd af år erhållit understöd fr.
kommun hade inlämnat ansökan om ett extra
bidrag emedan hon var blind och nu skulle
genomgå en operation för att om möjligt återfå
syn åtminstone på ena ögat. Nämnden beviljade
henne ett extra bidrag af 25 kronor.


§14.
Räkning från E. G. Landegren å 6 kr. för
skjuts till Torshälla epidem. sjukhus med Joh.
Ståhls fr. Karlslund barn blef af Nämnden
godkänd till betalning emedan beloppet ej kunde
uttagas af nämnde Ståhl.

§15.
Meddelades att änkan Johanna Sofia Vallengren, hvil-
ken varit intagen å Norrköpings tvångsarbetsanstalt,
den 4 innevarande Febr. ankom till Bahlsta fattig-
gård och anhöll att blifva intagen därstädes eme-
dan hon saknade husrum och mat och dessutom
var sjuk. Hon fick löfte att stanna öfver natten, men
skulle sedan anskaffa läkarebetyg för att styrka
sin sjukdom. Af betyget framgår, att hon tillföljd
af ledgångsreumatism och dålig synförmåga är oför-
mögen till arbete och som hon, enligt egen uppgift,
var i saknad af egna medel och har hemortsrätt
i Kung Karls socken beslöt Nämnden att söka
nämnda kommun för kostnaden med 75 öre om
dagen från intagningsdagen till dess försörjnings-
skyldigheten af vederbörande kommun öfvertages,
eller behofvet af understöd eljes upphör.

§16.
Ledamoten C. A. Olsson, Hugelsta var frånvaran-
de men anmälde förhinder som blef af Nämnden
godkändt.

§17.
Herm. Vännerdahl återbar 5 kr. förskotterad förlossnings-
kostnad för Isak Perssons hustru fr. Löfsäter.

Som ofvan
/A, Ahlborg,/

Justeras
/Aug Pettersson/
/Olof Neuman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 febrrruari 1905,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105629.

Personrelationer