Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 december 1904

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 december 1904

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommu-
nalnämndens i Kloster socken
sammanträde i Sockenstugan den
10 December 1904.

Närvarande undertecknad ordf. samt leda-
möterna, A. Pettersson, A. Sahlin, L. A. Carlsson,
C. Zakrisson, G. Sundqvist, Edv. Olsson
Ax. Andersson, C, A, Olsson, och A. Ahlborg
J. H. Engström var frånvarande med giltigt
förfall.

§1.
Följande understödstagare utom fattiggården
beviljades för nästkommande halfår
understöd

Enk. Cristina Andersson. Tunaberg. Tre kr. i mån.
Enk. Cristina Aspelin. Gredbylund. Tolf kr. i mån.
Enk. E. M. Lundberg Furuhäll. Tio kr. i mån.
Enk. Albertina Andersson. Lindesnäs Tio kr. i mån.
Enk. Frida Hellström Näshulta, Åtta kr. i mån.
Enk Olsson Rödmossen Åtta kr. i mån.
L. G. Eriksson. Sofieberg Femton kr. i mån.
C. E. Söderlund. Gustafsborg. Tolf kr. i mån.
C. E. Holmgren. Eskilstuna Tio kr. i mån.
Cristina Matilda. Andersson
Rödmossen förskott för Kjula s:n. Sex. kr. i mån.
Enk. Maria Lovisa Andersson. Tio kr. i mån.
Enk. Charlotta Pettersson. Åkerfjellen.
B hyreshjelp i hvarje Kvartal. Femton kr. i mån.
C. O Olsson. Grindstugan.
för sin son - Fem kr. i mån.
C. W. Bergström Annero. Tio. kr. i mån.
Enk. Lovisa Johansson Helgesta. Fem. kr. i mån.
Enk Maria Wilh. Olsson. Solberga. Fem. kr. i mån.
Beda Math. Larsson. Nyfors. Sju kr. i mån.
Maria Elon Gustafsson Olivehäll Sex kr. i mån.
Enk. Karin Karlsson. Nytorp Fem kr. i mån.
Enk. Maria Elfgren. Skogsdal. Tio kr. i mån.
Enk. Sofia Lundin. Eriksberg Åtta, kr. i mån.
Eva. Johansson Dalbergs. backe E:tuna Fem kr i mån.
Enk. Charlotta Pettersson. Oxelösund. Sju kr i mån.
Anna Persson. Hammarby. Sju kr i mån.
Evald. Larsson. Tolf kr i mån.
Enk. Anna Charlotta, Pettersson. Duftorp Fem. kr i mån.
Enk. Anna Sofia Söhr. Gredbytorp Åtta kr i mån.
C. J. Andersson. Hagstugan Tio kr i mån.

§2.
Föredrogs Kjula Sockens fattigvårdsstyrelse
hos Konungens Befallningshafvande
gjorda yrkande om åläggande för Klos-
ter att ersätta dem lemnadt understöd
till f. rättaren Sven Alfred Eriksson vid
Ransätter, af 15 Kronor lösen för läkarebe-
tyget 3 kronor; samt till medecin 70 öre
samt tillika yrkande att Kloster måtte
afhemta familjen, enl. läkarebetyget var
sjukdomen obotlig (elakartad växt i
buken, med vattensot) ordf uppläste en
skrifvelse till förklaring deri fattigvårds-
styrelsen godkände att ersätta hvad som
kunde styrkas utgifvits till Eriksson, men
bestred att ersätta hvad som utgifvits
för hustru och barnen, då det icke styrkts
att detta understöd utgått enl. 1§ fattigvårds-
förordningen, äfvenså bestreds att afhem-
ta familjen.

§3.
Föredrogs Stenkvista Sockens fattigvårds-
styrelse hos Konungens befallningshaf-
vande gjorda ansökan om åläggan-
de för Kloster att ersätta dem kostna-
den för å dess fattiggård intagne
förre drängen Per Svensson född
den 11 Augusti 1841. enligt företett läka-
rebetyg, så var han af sjukdom
oförmögen att försörja sig, han
fyllde 60 år då han innehade tjenst
hos P. A. Pettersson i Wallby, nämden
beslöt bestrida krafvet, emedan det icke
vore utrönt om han möjligen före
året då han fyllde 60 år erhållit
understöd från någon annan försam-
ling.

§4.
Målaren Fabian Engelbert Lindstrand
vid Sahl, som har 8 minderåriga barn
begärde att få 4 par skodon åt barnen
som går i skolan, som skoltiden, nu
var slut snart, beslöts att det skulle
uppskjutas till nästa år då skolan bör-
jar.

§5.
från Knut Källen hade ankommit räkning
å Tio kronor för behandling af brott
å venstra underarmen till Enk. Karin
Jansson. från Glömsta, det beslöts, att
räkningen skulle betalas af kommunen.

§6.
Maria Elfgren hade af A. Pettersson er
hållit tio kronor i understöd under
sin sjukdom, nämnden godkände att
detta utbetalades af Kommunen

§7.
A. Sahlin meddelade att han anskaffat
1 par skodon till Axel Johansson Furu-
häll 6 och ett par skodon till
gossen Edvard Engström från Furuhäll
nämnden godkände att kostnaden der-
för skulle utgå af hundskattekassan.

§8.
från Erik Laurén ledamot i kommunalnämden
i Fors. meddelades att styrelsen för Idiot
anstalten Strängnäs den 2 dennes beviljat
sökt inträde vid instalten för Carl
Erik Larsson från och med början af år
1905. Men då Larsson far Anders Larsson
nu lär inneha tjenst vid Hagnesta i
Kloster, meddelades detta för den händelse
Kloster socken önskade bekosta gossens
vård, vid anstalten, samt möjligen
behöflig utrustning, nämnden ansåg
att Fors socken, som inlemnat ansök-
ningshandlingarna, äfven borde ansvara
för kostnaden.

§9.
Beslöts att tillsyningsmännen vid fattig-
gården skulle ombestyra att fattighjo-
nen vid fattiggården, skulle erhålla
litet extra kost under Julhelgen.

§10
föredrogs Fors sockens fattigvårdsstyrelse
hos Konungens Befallningshafvande gjorda
ansökan om åläggande för Kloster att
ersätta dem lemnadt understöd till Hustrun
Hilda Kristina Hult, hvilken den 29
sistl. Okt afförts till lasarettet, tillika
med hennes 2 årige son Jakob Elis
enär modern på grund af sjukdom
ej kunde lemnas utan vård, sedan
mannen Karl Hult förlupet henne, hvar-
jemte de den 31 Oktober måst vid fattig-
gården intaga makarnes öfriga minder-
åriga barn Wera Elisabet 12 år Beda
Kristina 10 år Willi Heribert 8 år och
Elsa Karolina 4 år. fordrades i ersättning
6. 25 öre för skjuts till fattiggården
lasarettskostnad för hustru Hult och Elis
samt 2 kr 25 öre om dagen för de vid
fattiggården intagne barnen, ordföranden
meddelade att familjen varit man-
talsskrifven för år 1903 vid Dufnäs,
understödet enl. 1§ fattigvårdsförordningen
beslöt nämnden att godkänna krafvet

§11.
ledamoten Hilmer Engström hade
till ordföranden anmält att han haft
laga förfall för sin frånvaro vid
sammanträdet den 12 sistl. November
hvilket nu af nämden godkändes.

§12
Att justera detta protokoll valdes
Aug Carlsson och A. Pettersson.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt
/Aug. Pettersson/
/L.; A; Carlsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 december 1904,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105628.

Personrelationer