Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 augusti 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 augusti 1901

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kom-
munalnämdens i Kloster socken
sammanträde i Sockenstugan
den 10 Aug. 1901.

Närvarande undertecknad ordf. samt herrar
ledamöter J. Engström, A. Pettersson.
A Sahlin. Aug. Holmgren
Ax Andersson. A. Ahlborg. C. Zakrisson.

§1.
Föredrogs Fors fattigvårdsstyrelses ansökan
att Kloster socken måtte åläggas, er-
sätta dem blifvande lasarettskostnad
för filhuggaren Frans Joh. Herman
Nilsson från Westermarken N:o 3. Beslöts
att då mannen var i saknad af egna
medel, samt här egde hemortsrätt, att
godkänna krafvet.

§2.
Från Jäders sockens fattigvårdsstyrelse
hade inkommit räkning för lemnadt
understöd till f. d. statdrängen A. F.
Fredriksson och hans familj utgö-
rande till 1:sta September. Det är 206 Kr.
33 öre, då i räkningen var upptaget
3 Kronor för ett läkareintyg bestreds
ersättning derför, men godkändes
att ersätta med 203 kronor 33 öre.

§3.
Föredrogs Stenkvista fattigvårdsstyrelses för
klaring öfver vår fordrade ersättning
för Ida Andersson och hennes barn.
jemte Konungens Befallningshafvandes
Resolution deri Kloster affordrades
förklaring deröfver nämden uppdrog
åt ordf. att i målet afgifva förkla-
ring.

§4.
Föredrogs Stockholms Stads fattigvårds
nämd förklaring öfver enkan Albertina
Wilhelmina Sjögrens underhåll, och
uppgåfvo de den till 15 Kronor i
månaden, nämden beslöt då understödet
icke var högre, att hon tillsvidare
skulle få kvarstanna i Stockholm.

§5.
Föredrogs Kristiania fattigvårdsstyrelses
ansökan ang. ersättning af sjukvård
för Gustaf Oskar Carlsson Norrman
hvilken troddes här skulle ega hem-
ortsrätt, nämden uppdrog åt ordfö-
randen att i målet afgifva förkla-
ring.

§6.
Ordföranden meddelade att han af hund-
skattemedlen utbetalt till kläder åt
hustru Welins barn Tio (10). Kronor
nämden godkände detta.

§7.
Föreståndaren vid fattiggården begärde
100 Kronors löneförhöjning för nästkom-
mande tjensteår om han skulle kvar-
stanna, nämden godkände denna begä-
ran, och utgör således föreståndarens och
föreståndarinnans lön för nästa tjensteår
tillsammans Sexhundra Kronor.

§8.
Att Justera dagens protokoll valdes
Herrar A. Sahlin och A. Pettersson.

Som ofvan.
/Aug, Olsson./

Justeras
/Aug. Pettersson/

justerad
/A, Sahlin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 augusti 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105626.

Personrelationer