Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 augusti 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 augusti 1895

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommunal-
nämdens i Kloster socken
sammanträde i Sockenstugan
den 10 Augusti 1895.

Närvarande undertecknad ordförande samt Herrar
ledamöter Anders Larsson, Anders Eriksson, P. Larsson.
G. W. Eriksson, P. G. Andersson, P. Pettersson, Wiktor
Andersson, Axel Andersson, Aug Eriksson,

§1.
Som Smidesarbetaren Axel Molander ånyo rymt.
från orten; utan att någon upplysning kunde upp-
gifvas hvar han sig uppehöll beslöt nämden
att för hans tvänne barn, som voro utackorde-
rade dotter Elsa Maria hos C. A. Molander
i Eskilstuna och son Axel Georg hos arbets-
karlen E. J Törnblom Ramshammar skulle betalas
för dottern Åtta (8) kronor i mån. från den 1
Juni och för sonen Sju (7) Kronor i mån
från 1 Maj.

§2.
företrädde enkan Hedda Lundström från Wiptorp
och begärde att få understöd, nämden afslog för
närvarande hennes begäran, tills att den skulle
få göra sig förvissad, om hon ej egde några
kontanta tillgångar och uppdrogs detta åt
G. W. Eriksson Stjernholm att taga reda på
detta förhållande, hennes egna upplysningar
voro den ena gången att hon egde medel
och den andra att hennes dotter vore egare
till alltsammans.

§3.
Företrädde inhyses Maria Olsdotter från Winter
torp och begärde understöd nämden afslog
hennes begäran, emedan hon sjelf icke
vore oförmögen att försörja sig, och
dessutom hade trenne arbetsdugliga
söner, som voro skyldiga att om
henne draga försorg.

§4.
Företrädde förre Handl. G. Falk från Rosenhäll B.
och begärde att han med hustru och 6 min-
deråriga barn skulle få komma till fattig-
gården emedan han icke hade något hus-
rum längre än till den 15 September, nämden
afslog denna begäran, emedan han sjelf ansågs
skyldig att draga försorg om sig och sin
familj, och icke vid så unga år komma
fattigvården till last, han tillsades att försöka
skaffa sig något tjenligt arbete och ställa
sina pretantioner på betalningen något lägre
än fullt dugliga arbetare.

§5.
Tillsyningsmännen öfver Svinhuset intill gården
N:o 77 i staden upplyste att de ansågo icke
några större bristfälligheter der förefinnas
och hade de ansett kalkning tillräck-
ligt att afhjelpa olägenheten med hvarom
egaren tillsagts att ofta och i riklig
mängd verkställa sådan.

§5.
De under året influtna hundskattemedlen be-
slöt nämden föreslå att de måtte få ingå
till Kommunalkassan för fattiggårdens behof
och användas särskildt till planteringar
vid fattiggården

§6.
De för Kommunens andel i gården N:o 133 i
Eskilstuna influtna försäljningmedlen Sextu-
sen kronor beslöt nämden föreslå att kommu-
nalstämman beslutar att dessa medel insättes
på bankinrättning eller utlånas mot fullgod
säkerhet för att användas vid den tid
då inlösen af inteckningen i fattiggården
kan få ske.

§7.

Uppdrogs åt tillsyningsmännen att uppgöra
lönevilkoren för nästa år till föreståndaren och
ogift dräng och beslöts att till den förre som
hade begärt 400 kronor skulle detta betalas om
det vore omöjligt att han stannade kvar
för den lön som han nu innehade och
till den sednare skulle ej betalas öfver
150 kronor.

§8.
Smidesarb. And. Johan Hansson från Nyfors
i Fors socken hade i skrifvelse till
Kommunalnämden anhållit om tillstånd
att vid sin i Oktober detta år började
diversehandel i Rosenhäll B. i Kloster socken få försäl-
ja svagdricka till mindre belopp än
tio liter, nämden beslöt att dertill för-
orda bifall.

§9.
Som ledamoten fabrikör Joh Engström
var frånvarande med giltigt förfall befri-
ades han från erläggande af böter.

§10.
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar.
Anders Larsson och G. W. Eriksson.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt.
/Anders Larsson/
/G, W, Erikson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 augusti 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105625.

Personrelationer