Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 april 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 april 1897

Anmärkning

Protokoll hållet vid
kommunalnämdens i Kloster
socken sammanträde i
sockenstugan den 10 April.
1897.

Närvarande undertecknad ordförande Samt
Herrar ledamöter Joh Engström. C. Aug. Olsson.
E. Hagberg., Axel Andersson, Edv. Olsson
P. E. Pettersson, A Ahlborg. C. Zakrisson
G. W. Eriksson.

§1.
Johanna Albina Persson, som nu för
tillfället vistades vid Glömsta begärde
hjelp för genomgående af en badkur
vid Bie, lasarettsläkaren Doktor R.
Alm hade föreskrifvet detta, nämden
beviljade att kostnaden derför skulle
utbetalas, men skue Wadsbro kommun
der hon egde hemortsrätt lagsökas
för allt hvad som kommer att utgifvas.

§2.
Föredrogs A. J. Hanssons skrifvelse med.
begäran att få i sin Handelslägenhet
vid Rosenhäll B. försälja svagdricka
till mindre belopp än 10 liter. nämden,
som hade det förtroende för personen
i fråga att något missbruk vid för
säljningen icke kunde ifrågakomma
och då deromkring funnes en befolk-
ning af cirka 800 personer, samt nå-
got försäljningsställe af svagdricka
derstädes förut icke funnes, förordades
bifall till ansökningen.

§3.
Till besigtningsmän att tillsammans
med vederbörande verkställa besigtning
vid sommarluststället Djurgården
valdes Aug Olsson, Qvinnersta och G. W.
Eriksson. Stjernholm.

§4.
Enkan. Stina Andersson. från från Tunaberg. bevilja-
des i hyreshjelp. 3 kronor i mån räknadt
från 1 mars. hon är född 1830.

§5.
f. torp Erik Andersson från Svista. N:o 3 född 1815.
beviljades i understöd Fem (5) kronor i mån
räknadt från 1 Maj.

§6.
Föredrogs Nils Henrikssons till pastorsembetet
ställda skrifvelse och få kommunalnäm-
den som svar på mom. 2. i skrifvel-
sen meddela att den är villig åtaga
sig allt hvad som der föreskrifves.

§7.
Att justera detta protokoll valdes Fabrikör
Herr Joh Engström Tunafors och G. W.
Eriksson Stjernholm.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

{Tillägg}: Som ledamoten. Wiktor Andersson
från sammanträdet uteblifvit utan
att suppleant tillstädeskommit fälldes
han att till Kommunens Kassa böta
två Kronor.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt.
/G W Erikson/
/Joh, Engström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 april 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105624.

Personrelationer