Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 1 september 1877

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 1 september 1877

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Kommunal
Nämnden i Klosters socken den
1 September 1877.

Närvarande: Herr L. P. Åkerman
Herr Friherre A. K:son Leijonhufvud
Herr Olof Olsson, Skiftinge
Herr Per Olsson, Gärdtre
Herr Carl Olsson, Glömsta
Herr Carl Carlsson, Röksta
Herr Gustaf Olsson, Eckersta
Herr A. V. Noréus
Herr Jon. Eriksson, Sahl

{§.1.}
KommunalNämnden, deröfver hörd, förklarade
sig icke hafva något att erinra deremot, att Herr
Alfred Norrman på Grönsta i Klosters socken erhål-
ler rättighet att idka mindre partihandel med
bränvin, enligt sin hos kommunalstämman redan
behandlade ansökning.

{§.2.}
Byggmästaren J. W. Kajerdt anhöll uti ingifven skrift
att få förhyra den del af Klosters och Fors socknars
fattighustomt, hvilken för närvarande är obebyggd;
och erbjöde Herr Kajerdt att derför betala årligen 50 kronor,
helst under en tid af 5 år.

Sedan upplyst blifvit att tomten skulle af Herr
Kajerdt begagnas för upplag af byggnadsmaterialier,
beslöt Nämnden för sin del att till den gjorda
framställningen lemna bifall för 1 år med 3 mån uppsägning, dock under vilkor,
att särskild inkörsgrind af Herr Kajerdt anbrin-
gas till materialgården från gatan och att denna
gård af honom stänges mot fattighustomten,
efter till honom lemnad anvisning.

[MARG: Utdrag inlämnadt till Fos SK:n d. 20 Sept.]

{§.3.}
Nämnden beslutade att betala lasarettsafgift för
Arbetskarlen Carl Blom i Nytorp, hvartill
skäl vore för handen efter de upplysningar, som
nu lemnades af Herr Baron Leijonhufvud.
/L; P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justeradt
/Ax. K:son Leijonhufvud./
/A. V. Noréus/
/Carl Carlsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 1 september 1877,” Eskilstuna kommun, hämtad 15 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105622.

Personrelationer