Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 1 mars 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 1 mars 1890

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kom-
munalnämndens i Kloster
Socken sammanträde i Soken-
stugan den 1 Mars 1890.

Närvarande nämndens samttliga ledamöter.

§1.
Hos nämnden hade Lasarettets Sysslomannen
gjort begäran om utbekommande af lasaretts
kostnad 27 kronor 80 öre för Hustrun Maria
Högberg vid Gredby emedan mannen vid
undersökning befunnits sakna medel dertill
och beslöt nämnden bifalla begäran, med
skyldighet för Högberg att framdeles återbetala
beloppet.

§2.
Likaledes beslöts betala lasaretts kostnad för
C. M Bom vid Hugelsta med 8 kronor 10 öre

§3
Från Ordföranden i Norrbärkes FattigvårdStyrelse
hade skriftlig anmälan kommit, att sockens
fattighjon P A Strandberg derstädes blifvit tagen
i förvar jemte anhållan om hans hemtagande,
och uppdrogs åt ordförande att på möjligaste
och billigaste sätt få honom hem p:r jernväg
samt utbetalande af kostnaderna för honom.

§4.
Till Gossen Carl Gustaf Roos bevilljades kläder
Rock byxor och väst samt kängor att utgå
ur mat och polettkassan.

Som ofvan
/J, E, Olsson./

Justeradt
/Carl Carlsson/
/Olof Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 1 mars 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105621.

Personrelationer