Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 9 oktober 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 9 oktober 1899

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordinarie
kommunalstämma med Fors
socken i sockenstugan den 9.
Oktober 1899.

{§1.}
Att jemte Stämmans Ordförande justera
och underskrifva dagens protokoll utsågos
Gårdsegaren C. A. Borgström och Faktoriskrifva-
ren E. Laurén.

{§2.}
Af Kommunalnämnden upprättadt för-
slag till utgifts- och inkomststat, föredrogs och
godkändes att gälla för nästa år, sålunda:

{Utgifter.}
A) {Till fattigvården:}
Lön och stat till föreståndare 1100:-
Lön och stat till dräng 475:-
Lön och stat till piga 300:-
Bokföring vid Tacktorp 50:-
Underhåll af hus, dragare och inventarier 1500:-
Onera 100:-
Ränta och amortering af fattiggårdslånet 800:-
Underhåll af hjon vid anstalten 7000:-
Underhåll af hjon utom anstalten 3800:-
Extra och oförutsedda utgifter {875:-} 16.000:-

B) {Till öfriga behof.}
Aflöning till barnmorska 300:-
Aflöning till vaccinationsföreståndare 50:-
Aflöning till fjerdingsman 1000:-
Aflöning till läkare 500:-
Aflöning till polisman i Nyfors (med vilkor
att han anskaffar och underhål-
ler telefon på egen bekostnad) 750:-
Aflöning till brandrotemästare 30:-
Jura stolae och prestlönsuppbörden {200:-}
Transport 2830:- 16000:-

Transport 2830:- 16.000:-
Tillsyningsmän vid Tacktorp 150:-
Annonser och skrifmaterialier 300:-
Ränta och amortering af lånet ur Gallenska fonden 900:-
Ränta och amortering af lånet för Södermanl. jernväg 612:-
Protokolls- och räkenskapsföring 1.000:-
Ved, lyse och telefon m. m. till Epidemiska sjukhuset 900:-
Extra och oförutsedda utgifter {1.308:- 8.000:-}
{Summa kr. 24000:-}

{Inkomster.}
A){Som ej behöfva uttaxeras:}
Beräknad afkastning av fattigvården 2.400:-
Hyra för skolsalen vid Tacktorp 250:-
Inkomst af hjonens arbete 200:-
Bränvinsmedel 1.000:-
Ersättning från främmande kommuner 400:-
Matlagsavgifter för Westermarken 270:-
Hundskattemedel {500:-} 5020:-

B) {Att uttaxera:}
1:o Till fattigvården:
af 107000 fyrkar á 12 öre 12840:-
2:o Till öfriga behof:
af 107000 fyrkar á 8 öre {8560:-}
Säger kr 21400:-
Afgår beräknad afkortning {2420:- 18980:-}
{Summa kr. 24000:-}

§3.
Stämman beslöt att likasom föregående år
utse fyra sockenombud med hvar sin suppleant
att närvara vid blifvande mantalskrifning,
och utsågos såsom sockenombud:

Inspektoren P. H. Dahlbom vid Skogstorp,
Landtbrukaren A. F. Eriksson i Flacksta,
Slagtaren G. Larsson vid Johanneberg och
Gårdsegaren C. A. Lindqvist vid Kinaborg,
samt till suppleanter:
Handlanden C. Hj. Ahlstöm vid Skjulsta
Arrendatorn C. G. Sundqvist i Flacksta,
Gårdsegaren C. A. Borgström i Nyfors och
Instrumentmakaren Alrik Asplund i Erikslund.
Som ofvan
/C, Hyltén Cavallius/

Justeradt:
/Erik Laurén,/
/C. Ax. Borgström/

Uppläst i Fors kyrka söndagen d 15 Okt 1899 af
/C, Sundström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 9 oktober 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105612.

Personrelationer