Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 9 november 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 9 november 1896

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommunal-
stämma med Fors Socken i Socken-
stugan den 9 November 1896

§ 1.
Sedan, uppå tillfrågan: Stämman förklarats
vara lagligen utlyst, utsågos Herrar H. Persson
och C. A. Thorild att Lördagen den 14 dennes
justera detta protokoll hos ordföranden.

§ 2
Till Sockenombud att närvara vid sammanträden för upprät-
tande af särskilda priskuranter för marke-
gångs sättningen valdes Landtbrukaren O. Eriks
son i Lundby

§ 3.
I anledning af till Kommunalstämmans ord-
förande kommen anmodan att låta i kommunal-
Stämma upprätta förslag å tillsyningsmän öf-
ver fiskets bedrifvande och fiskeriförfatt-
ningarnes efterlefvande i Fors Socken före-
togs detta ärende; och beslöt Stämman att
å sådant förslag uppföra Inspektoren
P. H. Dahlbom vid Rosenberg och Hemmansegaren
Anders Fredrik Eriksson i Flacksta, hvar-
om utdrag af protokollet skulle till
Länsmannen R. Lindeberg öfverlemnas

Som ofvan
/A, Svedin/

Justeradt
/H. Persson/
/C. A. Thorild/

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 15 Novem
ber 1896
af /C. Sundström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 9 november 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105610.

Personrelationer