Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 9 maj 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 9 maj 1891

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunalstäm-
ma med Fors Socken i Sockenstugan
den 9 Maj 1891.


§1.
Sedan, uppå derom framstäld förfrågan, Stämman
förklarats vara lagligen utlyst, utsågos Herrar
Ingeniören W. Sundell och Fabriksidkaren E.V.
Beronius att justera dagens protokoll.

§2.
Företogs val af ledamöter och suppleanter i innevarande års taxerings
nämnd och utsågos till: ledamöter
Materialförvaltaren G A. Svedin vid Carl Gustafs Stad
Godsegaren S. Persson å Lagersberg.
Handlanden C.A. Thorild vid Lorentsberg,
Ingeniören M. Brunskog å Tunafors och
Disponenten Josef Edv. Jonsson vid Skogstorp samt
till suppleanter i den ordning de här nämnas
Målaren C.E. Carlsson vid Brödraborg
Landtbrukaren H. Persson i Svallinge och
Snickaren C.V. Blomqvist vid Ekslund.

§3.
Innevarande års mantals- och skattskrifnings-
längd företeddes, granskades och godkändes utan
anmärkning.

§4
Restlängden öfver obetalda Kommunalutskylder
för nästlidet år å ett belopp af 2321 Kronor
41 öre företeddes granskades och godkändes, hvar-
vid jemväl beviljades afkortningar, som å
längden antecknades.

§5.
Föredrogs en från Municipalstyrelsen i Nyfors
samhälle gjord framställning att Stämman
ville bevilja ett årligt belopp af 500 Kronor
för aflönande af en vice länsman med tjenst-
göring inom bemälda samhälle. Under den öfver
läggning som härom uppstod yrkades dels
afslag å framställningen dels ock bifall
till densamma på följande vilkor, nemligen

att det äskade beloppet beviljas för en
tid af tre år från och med år 1892 samt
för innevarande år från och med första da-
gen i månaden näst efter den, då polisman
blifvit förordnad, dock under vilkor

att denne polisman skall ega befogenhet verk-
ställa häktningar och förfara i enlighet med lagen
angående lösdrifvares behandling samt möjligen
utföra åtal eller i allmänhet ega vice läns-
mans befogenhet;

att tjenstgöringsområdet skall vara Nyfors
samhälle samt derutom en omkrets af en Kilo-
meter å områden inom Fors Socken samt
att denne polisman skall vara bosatt inom
Nyfors samhälle, efter slutad öfverläggning och framstäld proposition
samt sedan votering blifvit begärd
beslöt Stämman med 8385 röster mot 2886 att bifalla det senare yrkandet
skolande utdrag af detta
protokoll till MunicipalStyrelsen i Nyfors
samhälle öfverlemnas.
Emot beslutet anmälde Herrar Baron A. Leijonhufvud och
Kaptenen C. Zethelius reservation.

§6.
Föredrogos för påminnelsers afgifvande hand-
lingarne i målet rörande förre Statdrängen
Carl Alfred Pettersson Rodin och hans fa-
miljs mantalsskrifning för innevarande år;
och beslöt Stämman gifva ordföranden i
uppdrag att afgifva de infordrade påminnel-
serna under yrkande af bifall till
ansökningen.

§7.
Som i innevarande års mantalslängd blif-
vit vid Rosendahl upptagen en arbetare Jan
Olsson med familj, hvilken dock aldrig varit der
eller annorstädes i Fors boende utan sedan mer än 10 år tillbaka förrymd
så beslöt Stämman gifva ordföranden i uppdrag
att hos Konungens Befallningshafvande yrka, att
bemälde Jan Olsson eller ock Jan Olsson jemte hu-
stru och minderåriga barn måtte uteslutas
ur innevarande års mantalslängd för Fors Socken

Som ofvan
/A. Svedin/

Justeradt
/Wilh, Sundell/

Justeradt
/E.V. Beronius./

Uppläst från predikstolen Söndag den 17 Maj 1891
af /Albert Sjöholm./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 9 maj 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105608.

Personrelationer